maandag 06/04/2020

Top Header

Talen

COP24: 10 klimaatfeiten die u aanbelangen

Responsible Investment Strategist

Marrakech is niet de enige stad waar deze maand een grote VN-conferentie plaatsvindt. In Katowice vindt de top van de Verenigde Naties over klimaatverandering plaats, ook bekend als COP24. Vandaag moet die conferentie haar conclusies neerleggen. Het team verantwoord beleggen van Degroof Petercam zet voor u 10 belangrijke klimaatfeiten op een rij.

Niet overtuigd van de klimaatverandering? Het wetenschappelijk bewijs is overweldigend...

1. Sinds het einde van de negentiende eeuw steeg de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de Aarde met ongeveer 0,9 graden Celsius. 2016 was het warmste jaar uit de geschiedenis, terwijl de periode sinds 2000 goed is voor achttien van de 19 warmste jaren. (Bron: NASA)

2. De zeespiegel steeg de voorbije eeuw met zowat 20,32 centimeter en het waterpeil blijft nog elk jaar stijgen. Het ritme waarmee die stijging zich voltrekt, was de afgelopen twee decennia bijna dubbel zo hoog als in de vorige eeuw. (Bron: NASA)

3. Maar liefst 97% van de klimaatwetenschappers die in artikels over de opwarming van de atmosfeer berichten, is het erover eens dat de mens hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is voor die klimaatopwarming. (Bron: NASA)

 

Zowel mensen als activa bedreigd...

4. Naar schatting 800 miljoen mensen, of 11% van de wereldbevolking, dreigen het slachtoffer te worden van de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, bosbranden, overstromingen, enz. (Bron: Conservation International)

5. Sinds 2008 verdrijft extreem natuurgeweld zoals overstromingen, stormen, bosbranden en extreme hitte elk jaar zowat 21,5 miljoen mensen uit hun huis. Tegen 2050 zou het aantal klimaatmigranten in drie regio’s alleen al kunnen oplopen tot 143 (Sub-Sahara Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika). (Bron: UN Refugee Agency & Conservation International & Wereldbank)

6. Het financiële risico van de klimaatopwarming zal voor de beheerbare activa wereldwijd naar schatting 4,2 biljoen tot zelfs 43 biljoen dollar bedragen tussen nu en het einde van deze eeuw. Ramingen wijzen bovendien uit dat voor de omschakeling naar een koolstofarmere economie in de nabije toekomst jaarlijks 1 biljoen dollar aan investeringen nodig is. Dat betekent dat er zich voor beleggers en vermogensbeheerders zowel aanzienlijke uitdagingen als kansen aandienen. (Bron: De Economist Intelligence Unit en Task Force on Climate-Related Financial Disclosure)

 

De beloften van Parijs zijn een essentiële stap, maar volstaan niet...

7. In 2017 bereikte de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen een recordhoogte van 53,5 gigaton aan CO2 equivalenten (GtCO2e) in 2017, een stijging van 0,7 GtCO2e ten opzichte van 2016. Het engagement dat in Parijs is aangegaan, zal de wereldwijde uitstoot in 2030 met naar schatting 6 GtCO2e doen afnemen (het huidige beleid klokt af op 59 GtCO2e, door het Akkoord van Parijs zal dat 53 GtCO2e zijn). Om de opwarming van de Aarde onder de drempel van 2°C of zelfs 1,5°C te houden, zijn echter veel ambitieuzere inspanningen nodig: er moet drie keer meer worden gedaan om de 2°C-doelstelling te halen en vijf keer meer om de opwarming te beperken tot 1,5°C. Het huidige engagement zadelt ons dus nog altijd op met een emissiekloof van respectievelijk 13 of 29 GtCO2e in 2030. (Bron: Milieuprogramma van de VN)

8. Het belangrijkste doel van COP24 is het ‘Paris rulebook’ verfijnen. Daarin zijn de instrumenten en processen vastgelegd die een volledige, eerlijke en doeltreffende uitvoering van het Akkoord van Parijs mogelijk maken. Alle landen verbinden zich ertoe om hun eigen financiële bijdrage te evalueren en bij te sturen om tegemoet te komen aan de doelstelling om de economie tegen 2050 koolstofarm te maken en de emissiekloof te dichten.

9. Om de beoogde uitstootvermindering te halen, zal de EU vervuilende steenkoolinstallaties tegen 2030 moeten verbieden. Voor een aantal landen zoals Polen, het gastland van COP24, vormt zo een verbod een grote uitdaging. Door een dergelijk verbod komen namelijk 100.000 Poolse jobs op de helling te staan omdat het land voor de helft van zijn energiebehoefte afhankelijk is van kolencentrales. Die realiteit zal de COP24-onderhandelingen ongetwijfeld bemoeilijken. (Bron: Enerdata & Principles for Responsible Investment)

10. De omschakeling naar schonere toepassingen moet er niet alleen snel komen, ze moet ook eerlijk en rechtvaardig verlopen. COP24 belicht daarom ook op de positieve en negatieve impact van de klimaatverandering op werknemers en gemeenschappen. Zo houdt de klimaattop ook rekening houden met de sociale dimensie van de omschakeling. (Bron: Principes voor verantwoord beleggen)
 

Mail