donderdag 02/04/2020

Top Header

Talen

Impact investing, filantropie, MVB: gelijkenissen en verschillen

Senior Relationship Manager (Institutional Portfolio Management) and Group Impact Investing Coordinator

 

 

 

 

 

Drie impactbenaderingen:

Beleggers die zin willen geven aan hun belegging, kunnen kiezen uit drie elkaar aanvullende benaderingen:

 1. Impact investing komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van beleggers om een positieve maatschappelijke of ecologische stempel te drukken, naast het financiële rendement. De resultaten van die dubbele doelstelling worden ook gemeten en op een transparante manier aan de beleggers gerapporteerd.
 2. Filantropie streeft geen financieel rendement na en is gericht op het bereiken van een maatschappelijk en ecologisch doel.
 3. Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is een algemene term die verwijst naar de verschillende benaderingen die gestructureerd en systematisch rekening houden met de ESG-criteria (Environment, Social, Governance) in beleggingsprocessen, bovenop de klassieke financiële criteria.  MVB is een manier om druk uit te oefenen op ondernemingen, zodat ze hun best practices verbeteren.


Impact: het nieuwe 'buzzword'

Impact investing, de impact van uw ESG-beleggingen, impact philanthropy, ... Iedereen neemt tegenwoordig het begrip 'impact' in de mond. Maar wat betekent dat precies en waar komt het enthousiasme vandaan?

Impact wordt gedefinieerd als de invloed die iets of iemand uitoefent, door ideeën of daden. Het enthousiasme voor het begrip 'impact' laaide op nadat een nieuw financieel paradigma maatschappelijke en ecologische doelstellingen koppelde aan een leefbaar economisch model: impact investing. De jongste jaren heeft dat model aangetoond dat het perfect mogelijk is om een positieve maatschappelijke of ecologische impact te combineren met een positief financieel rendement.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Impact investing is een wereldwijd fenomeen. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s) die de 193 leden van de VN in september 2015 hebben aangenomen, gelden als de nieuwe standaard voor ondernemingen die verantwoording willen afleggen over hun maatschappelijke en ecologische impact. De 17 speerpunten beantwoorden aan de volgende doelstellingen, die tegen 2030 moeten worden gehaald: armoede uitbannen, de planeet beschermen en welvaart garanderen voor iedereen. De inspanningen van de overheden zullen daarvoor niet volstaan, aangezien er op jaarbasis een geschat financieringstekort is van maar liefst 2,5 biljoen dollar. Door het dringende karakter van de uitdagingen zijn de private sector en de burgermaatschappij almaar meer gaan beseffen dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren, onder meer met hun beleggingen.

We verwijzen ook naar: Vooruitzichten 2018: Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen


Drie specifieke en complementaire benaderingen:

 1. Impact investing zag in 2007 het levenslicht nadat de financiële crisis was uitgebroken. Toen besliste een groep van vooruitziende beleggers, die samenkwamen dankzij de Rockefeller-stichting, om een nieuwe economie op te bouwen die een positieve maatschappelijke en ecologische impact nastreeft, naast het financiële rendement van hun beleggingen. Impact investing richt zich daarom tot ondernemingen, organisaties of fondsen die duurzame oplossingen voorstellen voor ecologische en maatschappelijke uitdagingen, die bovendien een lang leven zijn beschoren door hun winstgevendheid in domeinen zoals de energieomslag, gezondheidszorg, landbouw, het onderwijs en de arbeidsorganisatie. Een van de voornaamste eigenschappen van impact investing is de uitdrukkelijke wens van de beleggers om naast het financiële rendement een positieve maatschappelijke of ecologische stempel te drukken. Het is ook de bedoeling om de resultaten van die dubbele doelstelling te meten en er op een transparante manier over te rapporteren aan de beleggers. Impact investing, dat in theorie kan worden toegepast op alle activaklassen, zien we op de eerste plaats op niet-beursgenoteerde markten, zoals private equity, onderhandse leningen en reële activa. Sommigen hebben het over 'geduldkapitaal', om aan te geven dat er wat tijd nodig is om dit soort oplossingen in de praktijk om te zetten. Het GIIN (Global Impact Investing Network) schat de omvang van deze markt op 114 miljard dollar wat neerkomt op 0,15% van alle beleggingen wereldwijd. Impact investing groeit in ijltempo. De afgelopen drie jaar bedroeg de toename ervan 17% op jaarbasis.
 2. Filantropie is een levensvisie die het menselijke aspect centraal stelt. Het grote verschil met impact investing is dat filantropie geen financieel rendement nastreeft en uitsluitend een maatschappelijk en ecologisch doel wil verwezenlijken. De filantroop handelt belangeloos en wil het lot van zijn medemens op verschillende manieren verbeteren (financiële giften, ter beschikking stellen van kennis of vrijwilligerswerk).
 3. Maatschappelijke Verantwoord Beleggen (MVB) betekent dat in de beleggingsprocessen rekening wordt gehouden met ESG-criteria (Environment, Social, Governance), de drie pijlers voor niet-financiële analyse.

 

SRI – methodologieën:

Binnen SRI bestaan er verschillende methodologieën die al dan niet kunnen worden gecombineerd. We denken dan bijvoorbeeld aan uitsluitingen, best in class en de thematische benadering.

 • Uitsluiting is veruit de populairste methodologie in Europa als we de activa onder beheer mogen geloven. Die methodologie wil vermijden dat er wordt belegd in bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu en/of de maatschappij, door bepaalde sectoren uit te sluiten die indruisen tegen de niet-financiële waarden van de belegger, zoals tabak of pornografie. Er bestaan nog andere soorten uitsluitingen. Zo is het mogelijk om emittenten te weren die internationaal erkende normen en verdragen schenden, zoals de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. En die op basisprincipes rond mensenrechten, internationaal arbeidsrecht, respect voor het milieu en de strijd tegen corruptie steunen.
 • De best in class-methode zorgt ervoor dat bedrijven die op het gebied van ecologische criteria, maatschappelijke normen en deugdelijk bestuur een beter palmares hebben dan hun sectorgenoten, de voorkeur krijgen. Sommigen combineren de best in class en best effort methodes om bedrijven ertoe aan te sporen zich steeds verder te ontwikkelen. Zij belonen de vooruitgang die wordt gemaakt, en niet alleen de besten van de klas.
 • De thematische benadering wordt in Europa veel minder toegepast, maar zit wel sterk in de lift. Zij wil emittenten selecteren die zich toeleggen op thema’s of sectoren die duurzame ontwikkeling beogen, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en water.
   
Wat is het verschil tussen impact investing en maatschappelijk verantwoord beleggen?

De bestaansreden voor impact investing is het streven naar een positieve maatschappelijke of ecologische impact (doelbewust proces) die meetbaar en transparant is voor de belegger. Terwijl MVB een negatieve impact op het milieu probeert te vermijden door druk uit te oefenen. Dat gebeurt via de uitsluiting van bedrijven of sectoren die een negatieve invloed hebben op het milieu en/of door de voorkeur te geven aan diegene die het best scoren op het vlak van ESG-criteria.
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen heeft voornamelijk betrekking op beursgenoteerde bedrijven die hun externe risico's beperken door rekening te houden met ESG-criteria en tegelijkertijd traditionele commerciële activiteiten ontplooien. MVB omvat dus niet per se criteria om bedrijven te identificeren die zich bezighouden met duurzame praktijken, of diegene die specifieke producten of diensten ontwikkelen, zoals schone technologieën.


In een notendop:

Deze drie beleggingsbenaderingen zijn complementair voor elke belegger die zin wil geven aan zijn beleggingen:

 1. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is een liquide belegging die een marktconform rendement wil bieden en bepaalde negatieve invloeden wil vermijden. En die bovendien de voorkeur geeft aan best practices inzake respect voor het milieu, de maatschappij en deugdelijk bestuur (Unilever, Total, SAP zijn drie voorbeelden van bedrijven met een goede ESG-score in hun eigen sector).
 2. Impact investing, een doorgaans niet-liquide beleggingsstrategie, wil een positieve impact uitoefenen op het milieu en de maatschappij, en een positief rendement voorleggen (gaande van minimaal kapitaalbehoud tot een marktconform rendement). Een voorbeeld van impact investing is Inclusio, een sociale vastgoedmaatschappij die op lange termijn aan kwetsbare bevolkingsgroepen kwaliteitsvolle huisvesting wil bieden tegen een betaalbare prijs.
 3. Filantropie maakt het mogelijk om innovatieve of noodzakelijke projecten te ondersteunen die niet meteen een financieel rendement opleveren. Daklozen helpen is slechts een van de vele voorbeelden die u terugvindt op Gingo, het platform voor  collaboratieve filantropie van Degroof Petercam. Impact investing neemt regelmatig de fakkel over van filantropie als financier zodra een businessmodel leefbaar is geworden.

 

Mail