vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Gemeenschappelijke fiscale regels: een illusie?

Responsible Investment Strategist

“Het gaat niet om illegaal maar om immoreel handelen”, steekt Patrick Cauwenbergh, partner en fiscaal expert bij Deloitte Belgium, van wal.

De deskundige die bij ons op kantoor was uitgenodigd om een overzicht te geven van de nieuwe regelgeving op fiscaal vlak, in het bijzonder het actieplan tegen de uitholling van de belastbare basis en de verschuiving van winsten (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) en het ontwerp van Europese richtlijn (Anti-Tax Avoidance Directive ATAD), draaide daarbij niet rond de pot. In de afgelopen vier tot vijf jaar is het fiscale klimaat grondig gewijzigd, eerst door de 15 acties van de OESO en vervolgens door het ontwerp van richtlijn. Die twee initiatieven hebben geleid tot het toepassen van een hele reeks maatregelen, enerzijds om de dubbele niet-belasting te vermijden, anderzijds om transparantie te bevorderen.

OESO-maatregelen tegen dubbele niet-belasting:

Alle bedrijfsniveaus zijn betrokken bij de werking van businessmodellen, intra-corporate financieringen met hefboomwerking zoals de holdings en risicomanagement.

Bijgevolg moeten bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe rapportagevereisten (met name de rapportage per land) (1), de huidige fiscale posities herbekijken en de strategie bijsturen in functie van het nieuwe kader en een duidelijke communicatie hierover voorbereiden.

Het Europese ontwerp, dat onlangs werd goedgekeurd door de Raad van de 28 ministers van Financiën, wil nog een stap verder gaan dan de OESO, met name met de regels rond de exittaks of de algemene antimisbruikregel.

  • De eerste regels vereisen de belasting van de marktwaarde min de waarde van de belasting voor de activa, permanente inrichtingen of de verblijfplaats door de belastingbetaler verplaatst buiten een fiscale jurisdictie van een lidstaat.
  • De tweede heeft betrekking op de fiscale overeenkomsten met de autoriteiten, in die zin dat de overeenkomsten die werden aangegaan wegens ongeldige commerciële redenen en die geen correcte weergave zijn van de economische realiteit zullen moeten worden geweigerd door de fiscale autoriteiten.

Het is een illusie om te denken dat het nieuwe regelgevende kader enkel geldt voor grote multinationals zonder scrupules. De rapportage per land is wel degelijk een voorrecht van de multinationals, maar elk bedrijf met een internationale activiteit wordt wel degelijk beïnvloed door de nieuwe gedragsregels. En ze bereiden er zich op voor. De richtlijn zal immers worden goedgekeurd op de volgende ECOFIN-bijeenkomst op 12 juli aanstaande. De deadline voor de omzetting ervan in de nationale regelgevingen werd vastgelegd op 31 december 2018 met ingang vanaf 1 januari 2019. Elke lidstaat werkt reeds aan de toepassing ervan.

We hebben het voordien al aangegeven: de bedrijven moeten vanaf nu verantwoording afleggen als verantwoorde belastingbetalers. De fiscale strategie wordt steeds kritischer bekeken door de burgermaatschappij, maar ook door de toezichthouders en regelgevers. Aandacht besteden aan bepaalde agressieve fiscale maatregelen toegepast door bedrijven kan ervoor zorgen dat de belegger bepaalde risico’s opmerkt in de nabije toekomst.

Mail