donderdag 20/09/2018

Top Header

Talen

Privacy Statement

In principe slaat Bank Degroof Petercam NV (hierna “Bank Degroof Petercam”) geen herkenbare gegevens op over personen die de publieke website, degroofpetercam.com (hierna de "Website"), bezoeken. We gebruiken echter wel cookies; voor meer informatie over de cookies die op deze Website gebruikt worden: hier klikken.

Als u de Website gebruikt, kan u beslissen om Bank Degroof Petercam bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, bv. om ons of andere leden van de Degroof Petercam-groep te contacteren, om u voor informatiesessies of andere evenementen te registreren, om u op bepaalde nieuwsbrieven of persmededelingen te abonneren, om een simulatie successierechten aan te vragen, om een simulatie financiële planning aan te vragen, om toegang tot een rapport aan te vragen, en/of om online te solliciteren.  Voor meer informatie over de persoonlijke gegevens die via de website verzameld worden: hier klikken.

Bank Degroof Petercam slaat ook gegevens over zijn cliënten op, bv. voor de dienst internetbankieren.  In zulke gevallen worden de gegevens behandeld overeenkomstig het toepasselijk recht (in het bijzonder de Privacywet van 1992)  en de specifieke overeenkomsten die met die klanten gesloten werden. Dit is niet het voorwerp van dit Privacy Statement. 

Voor meer informatie over Bank Degroof Petercam en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website: hier klikken.

Verwerking van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de Website is Bank Degroof Petercam met vennootschapszetel in 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44. Voor vragen over dit Privacy Statement kan u ons bereiken via het e-mailadres : dataprivacy@degroofpetercam.com.

Gegevensverzameling en het doel van de gegevensverwerking

Als u de Website gebruikt, kan u beslissen Bank Degroof Petercam voor een van de volgende doeleinden bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, bv. om ons of andere leden van de Degroof Petercam-groep te contacteren, om u voor informatiesessies of andere evenementen te registreren, om u op bepaalde nieuwsbrieven of persmededelingen te abonneren, om een simulatie successierechten aan te vragen, om een simulatie kapitaalsgroei en interesten aan te vragen, om toegang tot bepaalde rapporten aan te vragen, en/of om online te solliciteren.

De persoonlijke gegevens (bv. naam, adressen, taal, bedrijf, telefoonnummers, enz.) die u verstrekt, zullen door Bank Degroof Petercam verwerkt worden, zodat aan uw vraag voldaan kan worden.  Bank Degroof Petercam zal uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, dan voor die waarvoor de informatie werd vrijgegeven.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden, behalve aan de vennootschappen van de groep Degroof Petercam en de gegevensverwerkers van Bank Degroof Petercam.

Afhankelijk van het type aanvraag (bv. simulatie successierechten, simulatie financiële planning, enz.) is het mogelijk dat we de door u meegedeelde persoonlijke gegevens van andere personen zoals uw echtgeno(o)t(e)/partner en kinderen moeten verwerken. Als u de persoonlijke gegevens van andere personen verstrekt, dan garandeert u dat u deze personen over de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor de beoogde doeleinden geïnformeerd hebt en dat zij vooraf met dit privacy-beleid ingestemd hebben of, in voorkomend geval, dat u over de autoriteit beschikt om in hun naam toestemming te verlenen.

Als u de nodige gegevens liever niet via internet te verstrekt (bv. informatie over uw financieel vermogen), aarzel dan niet om ons op een algemene manier te contacteren en een meer gedetailleerde en veiligere manier om te communiceren voor te stellen.

Als u weigert of niet in staat bent bepaalde gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat wij uw aanvraag niet of niet goed en niet correct kunnen behandelen.  Bank Degroof Petercam (en de leden van de groep Degroof Petercam en de gegevensverwerkers van Bank Degroof Petercam) zijn niet verantwoordelijk indien aan uw aanvraag niet voldaan kan worden.

Recht op inzage, wijziging en weigering

Bank Degroof Petercam zal de door u verstrekte gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om het doel waarvoor ze verstrekt werden te bereiken.

Al naargelang het geval kan u het recht hebben uw persoonlijke gegevens in te zien en te vragen om deze te wijzigen of te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u een schriftelijke en ondertekende aanvraag te sturen samen met een kopie van uw identiteitskaart of een ander document dat bewijst dat u de eigenaar van desbetreffende gegevens bent. Gelieve de brief te richten aan de Data Protection Officer op het bovengenoemde adres.

Al naargelang het geval is het mogelijk dat u leden van de groep Degroof Petercam toestemming hebt gegeven, u voor marketingdoeleinden mogen contacteren, via e-mail of via andere communicatiekanalen, zodat wij bepaalde producten en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, onder uw aandacht kunnen brengen.

In dat geval kunt u als u dat wenst de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden stopzetten, op elk moment, gratis en zonder rechtvaardiging, gewoon door ons te contacteren via de Data Protection Officer, liefst via dit e-mailadres : dataprivacy@degroofpetercam.com.

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies 

Een cookie is een hoeveelheid data die een website naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waar de browser actief is.

Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij u door naar andere internetbronnen, zoals wikipedia.

Cookies op onze Website

Onze Website kan om technische redenen gebruik maken van sessiecookies. Permanente cookies worden enkel gebruikt als u daar expliciet toestemming voor geeft. Meer informatie over deze permanente cookies vindt u in de tabel hier onder:

Cookie

Naam

Doeleinde(n)

Inhoud

Markt Taal Voorkeur preferred_language

Dit cookie slaat de land- en taalvoorkeur op die de gebruiker heeft gekozen.

Hiermee kan de website de keuzepagina voor land/taal overslaan bij de volgende bezoeken.

Een combinatie van land en taal
Google Analytics (opvolgen van bezoeken) _utmz

Dit cookie slaat informatie op die ons toelaat om te begrijpen hoe gebruikers navigeren op de website, om zo hun algemene ervaring proberen te verbeteren.

Het is gebaseerd op software van Google die “Google Analytics” heet.

U kunt deze mogelijkheid selectief uitschakelen (waarmee u nog steeds permanente cookies de toelating geeft om uw voorkeuren op te slaan) door te surfen naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Zoekmotor, zoekkernwoord, hyperlink waarmee de bezoeker toegang krijgt tot het internet.

 

 

Hoe kan u cookies uitschakelen  

Als u cookies wil blokkeren, kan u dat doen in de browser die u gebruikt:  

Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde beelden niet correct weergegeven worden of dat u bepaalde applicaties niet kan gebruiken.

Links naar andere Websites

Op deze Website kunnen links naar andere website aanwezig zijn, die door derden gecontroleerd of beschikbaar gemaakt worden. Bank Degroof Petercam is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en het privacy-beleid van deze andere websites. Bank Degroof Petercam raadt u aan om het beleid betreffende de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens, dat geldt voor deze andere websites, te lezen voor u persoonlijke gegevens vrijgeeft.