donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

Gift aan goed doel vermindert Franse vermogensbelasting

Head of Philanthropy

Bent u onderworpen aan de Franse vermogensbelasting of ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (kortweg ISF)? Wat als u een deel daarvan kon besteden aan een goed doel dat u nauw aan het hart ligt? En wat als u zo zelfs uw vermogensbelasting kon verminderen?

 

 

 

Dankzij een gift aan een erkende stichting van algemeen nut bent u slechts gedeeltelijk of helemaal niet onderworpen aan de Franse vermogensbelasting.

‘L’impôt de solidarité sur la fortune’

Natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats niet in Frankrijk hebben, zijn niettemin onderworpen aan de zogenoemde ‘impôt de solidarité sur la fortune’ of letterlijk vertaald solidariteitsbelasting op het vermogen (hierna ‘ISF’), als zij bepaalde goederen in Frankrijk bezitten.

Zo zijn fiscale inwoners van België die een netto belastbaar vermogen van meer dan 1.300.000 euro op het Franse grondgebied hebben, ook de ISF verschuldigd.

Om die fiscale drempel te bepalen, houdt de Franse staat rekening met de marktwaarde per 1 januari van het geheel van alle in Frankrijk gelegen goederen1(financiële beleggingen worden vrijgesteld - op enkele uitzonderingen na). De schulden die met de goederen verband houden, worden van dat bedrag afgetrokken2.

Als de belastingplichtige de drempel van 1.300.000 euro overschrijdt, is de ISF verschuldigd vanaf 800.000 euro. De belasting is progressief en bedraagt 1,5% voor een netto belastbaar vermogen van meer dan 10.000.000 euro.

Een concreet voorbeeld: mevrouw en mijnheer wonen in Brussel en hebben jaren geleden via een Franse vastgoedmaatschappij een mooie villa in de Luberon gekocht. Ze hebben de aankoop van de villa volledig gefinancierd door een voorschot in rekening-courant. De geschatte waarde van het huis is vandaag 3.500.000 euro. En de ISF die op deze Franse eigendom is verschuldigd, bedraagt 21.000 euro.

Schenken en uw ISF verminderen: hoe werkt het?

Er bestaan meerdere manieren om het bedrag van de ISF te verminderen. Zo kunnen belastingplichtigen die donaties in liquide middelen of giften van effecten doen aan bepaalde instellingen van algemeen belang3, de ISF verminderen met 75% van het bedrag van hun schenking (met een maximum van 50.000 euro).

De Franse belastingautoriteiten hebben een lijst gepubliceerd met het type instellingen van algemeen belang die giften kunnen ontvangen die recht geven op een dergelijke vermindering4. De lijst omvat in het bijzonder in Frankrijk erkende stichtingen van algemeen nut maar ook stichtingen waarvan de hoofdzetel in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd voor zover ze ook erkend zijn als stichting van algemeen nu. De lijst vindt u op http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1469-PGP.html.

In ons voorbeeld beslissen mevrouw en mijnheer op 26 juni 2016 een gift van 28.000 euro te doen aan een stichting met medisch doeleinde. De vermindering van de ISF is gelijk aan 28.000 euro * 75% = 21.000 euro. Het bedrag van de ISF bedraagt dus 21.000 euro - 21.000 euro = 0 euro. Als de gift groter was geweest dan 28.000 euro, dan zou het deel van de gift dat niet in mindering kon worden gebracht op de ISF, niet kunnen worden terugbetaald noch overgedragen.

Kunt u dat dit jaar nog doen?

Het is nog niet te laat voor belastingplichtigen die een liefdadigheidsactiviteit willen steunen en daarbij de factuur van de ISF willen verminderen. Als ze hun aangifte in de ISF uiterlijk op 15 juli 2016 moeten indienen, kunnen ze namelijk nog tot de uiterste datum van indiening van de aangifte giften doen die in aanmerking worden genomen voor de vermindering van de ISF5.

Dit artikel werd geschreven door Marie Melikov voor de dienst Wealth Structuring, met de steun van Silvia Steisel voor de dienst Advies in filantropie.


1. Onroerende goederen, roerende lichamelijke goederen, effecten die door een Franse rechtspersoon of door de Franse staat uitgegeven zijn.
2. De rekeningen-courant van de vastgoedmaatschappij die gebruikt worden om de aankoop van onroerende goederen in Frankrijk te financieren, zijn niet aftrekbaar van de grondslag van de ISF.

3. Enkel giften van effecten in volle eigendom die verhandelbaar zijn op een Franse of buitenlandse gereglementeerde markt, zijn toegelaten.
4. BOI-PAT-ISF-40-40-10-20120912.
5. Het betreft belastingplichtigen die hun woonplaats niet in Frankrijk hebben en die een belastbaar nettovermogen hebben dat groter is dan of gelijk is aan 2.570.000 euro of die een belastbaar nettovermogen hebben dat groter is dan 1.300.000 euro en geen inkomsten uit Franse bron aangeven die in Frankrijk belastbaar zijn.

 

Mail