donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

Gesplitste aankoop vastgoed: nieuwe voorwaarden voor de voorafgaande schenking

Head of Estate Planning

Overweegt u om samen met uw kinderen een huis, een appartement, of een ander onroerend goed aan te kopen? En wenst u dat te doen volgens de techniek van de gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik koopt en uw kinderen de blote eigendom? En denkt u eraan om de geldmiddelen die uw kinderen zullen gebruiken om de blote eigendom te kopen, aan hen te schenken? Dan hebt u er alle belang bij om rekening te houden met het recentste standpunt van de fiscus in verband met de voorafgaande schenking.

 

Oud standpunt van de fiscus: geen voorafgaande schenking mogelijk

De fiscale administratie heeft haar houding ten opzichte van de combinatie van voorafgaande schenking door de toekomstige vruchtgebruiker aan de toekomstige blote eigenaar en gesplitste aankoop recent een aantal keren gewijzigd(1). In haar vorige beslissing(2) aanvaardde zij dat de kinderen de blote eigendom kochten met het geld dat de ouders hen vooraf hadden geschonken. Zij koppelde er echter aan dat de kinderen/blote eigenaars successie- rechten moesten betalen bij het overlijden van de ouders/vruchtgebruikers op de waarde van de volle eigendom van het vastgoed. Normaal gezien dooft het vruchtgebruik uit bij het overlijden van de vruchtgebruikers zonder dat de blote eigenaars successierechten moeten betalen. Zij baseerde haar standpunt op een herinterpretatie van het tegenbewijs dat dient te worden geleverd in het licht van artikel 9 van het wetboek successierechten. Voormeld artikel gaat uit van het vermoeden dat wanneer een onroerend goed werd gekocht voor het vruchtgebruik door de ouders bijvoorbeeld, en voor de blote eigendom door de kinderen, de ouders de volledige koopprijs hebben betaald. Het tegenbewijs kon worden geleverd: de kinderen moesten bewijzen dat zij zelf de nodige middelen hadden om de blote eigendom te kopen. Als zij die middelen echter via een schenking van hun ouders hadden gekregen, dan veronderstelde de fiscus dat de ouders een bedekte bevoordeling hadden gedaan aan hun kinderen, en dus toch ook de blote eigendom hadden betaald. Bij het overlijden van de ouders zouden dan successierechten moeten worden betaald op de waarde van de volle eigendom van dat onroerend goed. De voorafgaande schenking door de ouders kon dus niet meer dienen als tegenbewijs.

Rechtsgeleerden namen deze herinterpretatie van het tegenbewijs meteen onder vuur. Daarop liet minister van Financiën Koen Geens deze onderzoeken. Resultaat? Nogmaals een nieuw standpunt van de fiscale administratie in verband met de voorafgaande schenking.

Nieuw standpunt: geen voorafgaande schenking mogelijk tenzij...

Volgens dat nieuwste standpunt(3) zal de voorafgaande schenking niet meer worden aanvaard als tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 Wetboek Successierechten. Dat blijft het principe.

Toch zal de voorafgaande schenking als tegenbewijs kunnen gelden op voorwaarde dat :

-ofwel het duidelijk is dat de begiftigden vrij hebben kunnen beschikken over de geschonken sommen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als wordt aangetoond dat de schenking door de vruchtgebruiker niet specifiek was bestemd voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop;

-ofwel schenkingsrechten werden betaald op de voorafgaande schenking.

Dat nieuw standpunt is van toepassing op alle rechtshandelingen gesteld vanaf 1 september 2013.

Indien één van die voorwaarden is vervuld, en indien de gesplitste aankoop correct gebeurt, zullen er in principe geen successierechten zijn verschuldigd op het gekochte goed bij het overlijden van de ouders-vruchtgebruikers.

In de praktijk

De nieuwe beslissing heeft als verdienste dat zij wat meer duidelijkheid verschaft over de voorafgaande schenking.

Er kunnen vragen worden gesteld bij de praktische toepassing van de eerst vermelde voorwaarde. Vaak gebeurt een schenking korte tijd vóór de aankoop van het vastgoed, met de specifieke bedoeling dat de kinderen de geschonken geldmiddelen gebruiken voor de aankoop van de blote eigendom. Op tijd werk maken van een goede successieplanning blijft belangrijk.

Op de voorafgaande schenking schenkingsrechten betalen, lijkt de eenvoudigste manier om alle eventuele discussies met de fiscus te voorkomen. De voorafgaande schenking kan zowel een notariële schenking(4) als een indirecte schenking via bankgift zijn, op voorwaarde dat ze in België bij een registratiekantoor wordt geregistreerd. Hierbij kunt u zich de vraag st ellen waarom een geregist reerde schenking wel wordt aanvaard als tegenbewijs en een niet- geregistreerde schenking niet, want hun inhoud is toch dezelfde? De voornaamste reden kan wellicht worden gezocht in het bekomen van een vaste datum voor de schenking - hetgeen het tegenbewijs kan vergemakkelijken - hoewel ook budgettaire redenen waarschijnlijk niet vreemd zullen zijn aan deze beslissing.

Uw contactpersoon bij de Bank en de dienst Estate Planning staan tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden en u bij uw vermogensstructurering te adviseren.

 

_________________________

(1) Zie ons artikel van 08 mei 2013.

(2) Beslissing van 19 april 2013-bl.nr. EE/98.937.

(3) Beslissing van 18 juli 2013-bl.nr. EE/98.937, die de voormelde beslissing van 19 april 2013 vervangt.

(4) Voor Belgische of buitenlandse notaris.

 
Mail