donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Fiscale hervormingen in Frankrijk gepland voor 2013

Nadat het parlement op 19 en 20 december de derde wet tot wijziging van de financiewet voor het jaar 2012 en van de financiewet voor het begrotingsjaar 2013 had aangenomen, werd aan de Grondwettelijke Raad gevraagd om zich uit te spreken over de verenigbaarheid van een aantal bepalingen in voormelde wetten met de Grondwet. Op 29 december heeft voormelde Raad enkele bepalingen nietig verklaard, waaronder de inkomstenbelasting ten belope van 75%.

 

 Vermogensbelasting

Het tarief van de vermogensbelasting is gewijzigd en is van toepassing op de belastingplichtigen die op 1 januari 2013 over een nettovermogen beschikken van meer dan 1.300.000 euro. Wanneer het vermogen van de belastingplichtige 1.300.000 euro overschrijdt, zal dit belast worden vanaf 800.000 euro.

tableau 1_NL

Voorbeeld: een belastingplichtige beschikt over een vermogen in Frankrijk ter waarde van 2.000.000 euro. De jaarlijks verschuldigde vermogensbelasting bedraagt 7.400 euro. Dit wordt als volgt berekend.

tableau 2_NL

Ter herinnering, een fiscaal niet-ingezetene in Frankrijk is slechts onderworpen aan de vermogensbelasting voor de goederen die zich in Frankrijk bevinden en voor de rechtstreeks aangehouden participaties die meer dan 10% in een Franse onderneming vertegenwoordigen en waarvan de waarde 1.300.000 euro overschrijdt.

Meerwaarde op onroerend goed

Ter herinnering, bij de verkoop van een onroerend goed in Frankrijk dat eigendom is van een niet-inwoner wordt de meerwaarde op dat onroerend goed belast tegen 19% vermeerderd met 15,5% sociale heffing, hetzij een totaal van 34,5%.

De abattementen van toepassing op de meerwaarden worden voortaan als volgt vastgesteld:

- 2% voor elk bezitsjaar vanaf het 5e jaar;

- 4% voor elk bezitsjaar vanaf het 17e jaar;

- 8% voor elk bezitsjaar vanaf het 24e jaar.

Er geldt een volledige vrijstelling van de meerwaarde als het onroerend goed al meer dan 30 jaar in het bezit van de eigenaar is.

Er werd een nieuwe meerwaardebelasting ingevoerd op de overdracht van onroerende goederen (met uitzondering van bouwgronden) als de meerwaarde 50.000 euro overtreft. Het tarief van die nieuwe belasting varieert volgens het belastbaar bedrag:

Van 50.000 tot 100.000 euro: 2%

Van 100.000 tot 150.000 euro: 3%

Van 150.001 tot 200.000 euro: 4%

Van 200.001 tot 250.000 euro: 5%

Boven de 250.000 euro: 6%

Die nieuwe belasting is echter niet verschuldigd als de meerwaarde bij de overdracht van een onroerend goed vrijgesteld is, doordat het goed sinds meer dan dertig jaar in het bezit van de eigenaar is.

Voorbeeld: een natuurlijk persoon is sinds vijftien jaar eigenaar van een onroerend goed dat hij voor 300.000 euro heeft gekocht. Hij beslist het in 2013 te verkopen voor 500.000 euro.

Gerealiseerde meerwaarde: 200.000 euro

Omdat hij gedurende meer dan 15 jaar eigenaar was, wordt het bedrag van de meerwaarde met 20% (10*2%) verminderd. De natuurlijke persoon wordt dus belast op 160.000 euro aan een tarief van 34,5% vermeerderd met de nieuwe belasting van 6.400 euro (4%*160.000 euro), hetzij een totale belasting van 61.600 euro.

De schenkingen/nalatenschappen onderworpen aan het Franse recht

Ter herinnering, de tweede wet tot wijziging van de begrotingswet voor 2012 voorziet in een vermindering van het bedrag van het abattement van 159.000 euro naar 100.000 euro. Dit abattement is van toepassing op elke schenking en nalatenschap in rechte lijn (tussen ouders en kinderen) Voortaan kan men slechts om de 15 jaar in plaats van om de 10 jaar van dit abattement genieten.

Deze maatregel is op 17 augustus 2012 in werking getreden.

Uw contactpersoon bij de Bank en de dienst Internationale Vermogensengineering staan tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden en u bij uw vermogensstructurering te adviseren.

 

 

Mail