zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Marc Van de Vloet aan het woord

Het vernieuwde erfrecht en het zomerakkoord zullen ook in 2018 actuele thema’s blijven. Marc Van de Vloet geeft een overzicht van wat er voor u zoal verandert in het erfrecht en de fiscaliteit.

 

 

 

I. Het vernieuwde erfrecht

Het huidige erfrecht dateert nog van ten tijde van de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1804. Het was dus dringend aan modernisering toe. Een wet tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september laatstleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Naar aanleiding van onze presentatie werden de krachtlijnen van de hervorming overlopen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

1/ de erfrechtelijke reserve: onder het nieuwe erfrecht wordt het reservatair erfdeel van de kinderen aangepast: ongeacht het aantal kinderen zal de reserve van de kinderen beperkt zijn tot de helft van de nalatenschap. De andere helft is het beschikbaar deel waarover de erflater vrij kan beschikken.

2/ de inbreng: de inbreng van schenkingen door erfgenamen gebeurt vandaag op verschillende wijze naargelang het gaat om roerende, dan wel om onroerende goederen. Dit geeft in de praktijk aanleiding tot nogal wat problemen. Die verschillende behandeling wordt weggewerkt naar aanleiding van de wijzigingen aan het erfrecht.

3/ het verbod van overeenkomsten over een niet-opengevallen nalatenschap: het principiële verbod blijft ook na de hervorming van het erfrecht bestaan, maar de wettelijk toegelaten erfovereenkomsten worden uitgebreid. Hierdoor komt de wetgever tegemoet aan een bekommernis van vele burgers om zélf hun nalatenschap te regelen en dit in overleg met de toekomstige erfgenamen.

Het hervormde erfrecht zal in werking treden voor overlijdens vanaf 1 september 2018 en zal op dat moment ook van toepassing zijn op schenkingen die voordien plaatsvonden. Wilt u ook na 1 september 2018 de oude regels toegepast zien op uw eerdere planningen, dan kan u daarvoor opteren. Indien u dat wenst, dan dient u bij een notaris een verklaring tot behoud van die oude regels af te leggen. Dat moet gebeuren vóór 1 september 2018. 

Om verder te gaan:

 

II. Het zomerakkoord

De federale regering heeft op 26 juli 2017 een akkoord bereikt omtrent de hervorming van de vennootschapsbelasting. De hervorming werd bij Wet van 25 december 2017 goedgekeurd.

Het huidige tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99% (33% + 3% crisisbijdrage). Het tarief zal door de hervorming gefaseerd worden teruggebracht:

- vanaf aj 2019 zal het nominale tarief dalen naar 29%, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage van 2%. Het effectieve tarief zal dan 29,58% bedragen.

- vanaf aj 2021 zal het nominale tarief dalen naar 25%, tevens zal dan de aanvullende crisisbijdrage worden opgeheven.

- Voor kmo’s zal het tarief vanaf aj 2019 worden verlaagd tot 20% (plus aanvullende crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 euro (mits naleving van voorwaarden).

Andere wijzigingen inzake de vennootschapsbelasting die werden besproken: een verstrenging van de voorwaarden om een vrijstelling te genieten bij realisatie van meerwaarden op aandelen, de aanpassing van de notionele intrestaftrek en een aanpassing van de regels inzake kapitaalvermindering.

Het zomerakkoord bevat daarnaast ook maatregelen die de privébelegger treffen: naar aanleiding van de uiteenzetting werden de grote lijnen van de nieuwe taks op effectenrekeningen besproken. Ook van die taks bestaan op vandaag nog geen goedgekeurde wetteksten.

De details van de taks worden besproken in deze artikels:

 

Mail