zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Vennootschapsbelasting : omvangrijke hervorming

Head of Estate Planning

De regering heeft een hervorming van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Het huidige tarief van de vennootschapsbelasting (33,99%) ligt immers aanzienlijk hoger dan in de meeste van onze buurlanden. Om de verlaging van het tarief te financieren dienen er echter een hele reeks fiscale aftrekposten te worden afgeschaft. Bovendien zullen er anti-misbruikbepalingen en bepalingen opgelegd door een Europese richtlijn worden ingevoerd. Op 25 juli laatstleden heeft de regering een akkoord bereikt omtrent deze hervorming.

De hervorming is erg omvangrijk, technisch en complex. Wij zetten hieronder de krachtlijnen van de aangekondigde maatregelen op een rijtje. De wet zal volgens de verwachtingen op het einde van het jaar gestemd worden. Mogelijks zullen de bepalingen in tussentijd nog enige wijzigingen ondergaan.

1. Tarief van de vennootschapsbelasting

Het huidige tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33%, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage van 3% komt dit neer op een tarief van 33,99%.

Het tarief zal door de hervorming gefaseerd worden teruggebracht:

 • in 2018 zal het nominale tarief dalen naar 29%, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage van 2%. Het effectieve tarief zal dan 29,58% bedragen;
 • in 2019 zal het nominale tarief dalen naar 27%, verhoogd met de aanvullende crisisbijdrage van 1%. Het effectieve tarief zal dan 27,27% bedragen;
 • in 2020 zal het nominale tarief dalen naar 25%, tevens zal dan de aanvullende crisisbijdrage worden opgeheven.

Voor KMO’s zal het tarief vanaf 2018 verlaagd worden tot 20% (plus aanvullende crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 euro.

2. Maatregelen die in werking treden vanaf 2018

 • Meerwaarde op aandelen: de gerealiseerde meerwaarde op aandelen door vennootschappen zal vrijgesteld worden op voorwaarde dat ze voldoet aan de voorwaarden van toepassing op de DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten of ontvangen dividenden), met name :
 1. een participatie van 10% of van 2,5 miljoen euro,
 2. de aandelen worden gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 jaar aangehouden,
 3. normaal belastingregime in hoofde van de aandeelhouder van de verkochte vennootschap.

Het actuele tarief van 0,412% voor grote ondernemingen wordt dus opgeheven. Bijzondere voorwaarden worden voorzien voor een vennootschap die niet voldoet aan de voorwaarde inzake minimumbezitsduur van minstens 1 jaar.

 • Vermindering van de notionele interestaftrek: de aftrek blijft behouden maar zal vanaf nu slechts toegepast worden op het bijkomende kapitaal van de vennootschap. Hiervoor wordt het gemiddelde van het eigen vermogen van het betrokken jaar samen met de 4 voorgaande vergeleken met het gemiddelde van de 5 jaren voorafgaand aan het betrokken jaar en wordt de aangroei berekend. Onnodig te vermelden dat deze aftrek heel vlug te verwaarlozen zal zijn als gevolg van deze wijziging en de huidige interestvoeten.
 • Minimale belastbare basis: deze term wordt in de pers oneigenlijk gebruikt. De regering wenst in feite het voordeel van bepaalde aftrekken te beperken (DBI-aftrek, notionele interestaftrek, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, vorige verliezen, enz.) tot een bedrag van 1 miljoen euro vermeerderd met 70% van het surplus van de belastbare winst. Dit wil zeggen dat indien de winst meer bedraagt dan 1 miljoen euro, er effectief 30% van de winst zal worden belast en dat de vennootschap niet kan genieten van deze aftrekken.
 • Effectieve belasting op supplementen n.a.v. een controle: de verhoging van de belastbare basis n.a.v. een belastingcontrole zal niet meer verminderd kunnen worden met beschikbare aftrekbare bestanddelen, behalve de DBI-aftrek van het betrokken boekjaar.
 • Roerende voorheffing op kapitaalverminderingen: vandaag wordt een kapitaalvermindering niet onderworpen aan roerende voorheffing als zij voldoet aan bepaalde voorwaarden opgenomen in het wetboek van vennootschappen en als het om een werkelijke kapitaalvermindering gaat (vertegenwoordigd door inbrengen). Vanaf 2018 zal een kapitaalvermindering worden onderworpen aan 30% roerende voorheffing in verhouding van het aandeel van de belaste reserves in het gestorte kapitaal, verhoogd met de belaste reserves (verhoudingsgewijs). Het gedeelte van de kapitaalvermindering toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast.
 • Verhoging van de boetes in het geval van niet-aangifte en in geval van onvoldoende of ontbrekende voorafbetalingen.
 • Fairness taks: deze belasting op dividenden uitgekeerd door vennootschappen die geen belasting betalen, zou afgeschaft worden. De uiteindelijke beslissing hierover wordt later genomen.
   

3. Maatregelen die in werking treden in 2020

Diverse maatregelen worden voorzien, de ene al belangrijker dan de andere. Hun effectieve inwerkingtreding dient nog te worden bevestigd. Hieronder een beknopte weergave van de voornaamste maatregelen:

 • Beperking van de notionele interestaftrek tot 30% van de EBITDA.
 • Invoering van CFC-wetgeving (Controlled Foreign Company), zijnde een soort Kaaimantaks van toepassing op vennootschappen (volledige transparantie van bepaalde inkomsten en onmiddellijke taxatie in België, ook al is er geen uitkering).
 • Opheffing van de mogelijkheid om te genieten van degressieve afschrijvingen.
 • Invoering van een fiscale consolidatie.
 • Mogelijkheid om vrijgestelde reserves te taxeren aan verlaagde tarieven (10-15%).
 • Verdere inperking van de aftrekbaarheid voor autokosten.

Dit beknopte overzicht schetst de maatregelen voorzien in het regeerakkoord. Zoals hierboven reeds aangehaald, zijn deze maatregelen erg technisch, en zullen zij nog worden verduidelijkt in de wettekst en de parlementaire stukken. Doch, zij geven reeds een idee van het belang van de voorgestelde hervorming.

Mail