zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Regeerakkoord: welke impact op uw beleggingen?

Head of Estate Planning

De Belgische regering heeft net voor het zomerreces een akkoord bereikt over de begroting 2018. Dit ‘zomerakkoord’ bevat een resem maatregelen die een invloed hebben op de fiscaliteit van de beleggingen. Hierna volgt een overzicht van deze 6 maatregelen. Het regeerakkoord schetst enkel de krijtlijnen van deze maatregelen. Om de volledige draagwijdte en de impact ervan te kunnen inschatten, is het wachten totdat ze worden omgezet in wetteksten. Het hierna vermelde overzicht is gebaseerd op de informatie waarover wij op vandaag beschikken en is onder voorbehoud van bevestiging.

1. ‘Abonnementstaks’ op effectenrekeningen

Waarschijnlijk de meest opvallende, want volledig nieuwe maatregel is de invoering van een zogenaamde ‘abonnementstaks’ op effectenrekeningen.

De regering heeft beslist om effectenrekeningen te onderwerpen aan een taks van 0,15%, en dit voor effectenrekeningen vanaf 500.000 euro. Een belastingplichtige die over het geheel van zijn effectenrekeningen minder dan 500.000 euro aan effecten aanhoudt, wordt vrijgesteld van deze ‘abonnementstaks’. Een belastingplichtige die deze drempel overschrijdt, zou evenwel voor de volledige waarde van zijn beleggingen aan de taks onderworpen zijn.

De drempel van 500.000 EUR zal in principe per belastingplichtige gelden.

Aandelen, obligaties en fondsen zouden geviseerd zijn door deze taks. Cashtegoeden en het pensioensparen zouden niet onderworpen worden aan de abonnementstaks. Enkel “objectief waardeerbare” effecten zouden in aanmerking genomen worden, reden waarom niet-beursgenoteerde effecten uitgesloten zouden zijn. Beleggingen via levensverzekeringsproducten zouden evenmin geviseerd zijn.

De minister van Financiën liet weten dat er maatregelen zouden worden genomen om omzeiling door het openen van meerdere rekeningen of via rekeningen in het buitenland te vermijden.

Voor het overige zijn er op vandaag nog heel veel openstaande vragen, onder meer met betrekking tot de effectieve belastbare grondslag, de belastingplichtige (wat met een rekening op naam van niet-residenten, op naam van een vennootschap?), de berekening van de belasting, de inningswijze,…

2. Verhoging van de beurstaks

De afgelopen jaren is het tarief van de beurstaks al verschillende keren verhoogd. Recent werd ook het toepassingsgebied van de beurstaks uitgebreid tot transacties uitgevoerd in het buitenland voor rekening van Belgische ingezetenen.

In gevolge het regeerakkoord wordt het tarief voor obligaties verhoogd van 0,09% naar 0,12%. Het tarief van 0,27%, onder meer van toepassing voor aan- en verkoop van aandelen, wordt opgetrokken tot 0,35%. Het tarief van toepassing bij verkoop van kapitalisatiebeveks zou onveranderd blijven (1.32%).

Het is niet duidelijk of de plafonds inzake de beurstaks aangepast zullen worden.

3. Aanpassing van de fiscaliteit van zogenaamde ‘dakfondsen’ – gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Er is aangekondigd dat ook beleggers in gemeenschappelijke beleggingsfondsen (“GBF”) onderworpen zullen worden aan roerende voorheffing. Deze maatregel beoogt een lacune in de wetgeving op te vullen. Verdere modaliteiten zijn nog niet bekend.

4. Schrapping drempel van 25% schuldvorderingen voor kapitalisatiebeveks

Op vandaag worden meerwaarden gerealiseerd binnen kapitalisatiebeveks op het obligataire gedeelte slechts onderworpen aan de roerende voorheffing voor zover deze beleggingsvennootschappen minstens ten belope van 25% beleggen in schuldvorderingen. Deze drempel van 25% wordt afgeschaft, hetgeen impliceert dat ook beleggingsvennootschappen waarvan het in obligaties belegde gedeelte kleiner is dan 25% aan belasting onderworpen zullen worden, althans ten belope van de meerwaarde die gerealiseerd wordt op het obligataire gedeelte.

Het tarief voor deze meerwaardebelasting zou 30% blijven.

5. Maatregelen ter activering van het spaargeld

Op vandaag is de eerste schijf van 1.880 euro aan intresten op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijgestelde drempel zou worden teruggebracht tot 940 euro.

Een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing zou worden ingevoerd: de eerste 627 euro aan dividenden van aandelen zou worden vrijgesteld (maximaal voordeel = 30% op 627 euro, ofwel 188,10 euro).

Volgens de minister van Financiën zou de vrijstelling toegekend worden door de belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing te laten terugvorderen via de aangifte personenbelasting. Met andere woorden, de roerende voorheffing zal automatisch ingehouden worden voor alle uitbetaalde dividenden, maar nadien zal de belastingplichtige de ingehouden roerende voorheffing op de vrijgestelde drempel van 627 euro kunnen recupereren via de aangifte personenbelasting.

Op vandaag is het niet duidelijk op welke dividenden dit gunstregime van toepassing zal zijn.

6. Verhoging van het belastingvoordeel voor pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, kan voortaan kiezen voor een nieuw systeem. Wie vandaag een jaarlijkse storting doet van 940 euro, geniet een belastingvermindering van 30% (belastingvoordeel = 282 euro). Het wordt daarnaast ook mogelijk te opteren voor een hogere jaarlijkse storting van maximum 1.200 euro, waarvoor dan een belastingvermindering van 25% geldt (belastingvoordeel = 300 euro).

 

De inwerkingtreding van voormelde maatregelen wordt verwacht voor 1 januari van volgend jaar.

Het regeerakkoord omvat nog heel wat andere maatregelen. Een heel belangrijk luik van het akkoord betreft de hervorming van de vennootschapsfiscaliteit: deze voorziet onder meer in een progressieve vermindering van de vennootschapsbelasting. Het akkoord voorziet verder ook in sociaal-economische maatregelen en in diverse maatregelen voor het stimuleren van de competitiviteit en de jobcreatie.

Omtrent deze en andere maatregelen van het regeerakkoord, zullen wij u informeren zodra meer details bekend zijn.

Mail