zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Italië: het nieuwe belastingregime voor nieuwe ingezetenen

Head of Estate Planning Luxembourg & International Patrimonial Services

In het kort

  • Invoering van een nieuw belastingregime dat gunstig is voor nieuwe ingezetenen van Italië, bedoeld om vermogende personen aan te trekken.
  • De maatregel voorziet in een bevrijdende forfaitaire belasting van 100.000 euro per jaar voor inkomsten uit buitenlandse bronnen, ongeacht of ze naar Italië worden overgeheveld.
  • Voor successie- en schenkingsrechten belast het nieuwe belastingregime enkel de vermogens die worden aangehouden in Italië.
  • De nieuwe regels gelden vanaf het belastingjaar 2017, ze combineren met andere Italiaanse belastingvoordelen kan niet en enkel wie aan de criteria voldoet, komt ervoor in aanmerking.

1. Inleiding

De Begrotingswet 2017 voert een reeks bepalingen in om buitenlandse belastingbetalers naar Italië te lokken.

Het nieuwe artikel 24 bis van het Italiaanse Wetboek Inkomstenbelasting vormt het begin van een gunstig belastingregime voor nieuwe inwoners van Italië (het “Non-Dom”-regime). Het is geïnspireerd op het regime voor de niet-ingezetenen uit het Verenigd Koninkrijk en op regimes uit andere EU-lidstaten, zoals Portugal (status niet-gewone verblijfplaats) en Malta.

Andere maatregelen omvatten een voorgestelde vereenvoudigde procedure voor de toekenning van een Italiaans visum aan niet-EU-onderdanen die aanzienlijke investeringen kunnen doen in Italië (zoals het Golden Visa-programma in Portugal) en een lagere inkomstenbelasting voor buitenlandse hoogopgeleide burgers die terugkeren naar Italië .

2. Nieuw belastingregime

Het nieuwe Italiaans belastingregime laat toe om het bestaande belastingstelsel te wijzigen dat de inkomsten wereldwijd belast door een bevrijdende forfaitaire belasting in te stellen voor buitenlandse oorsprong, , ongeacht of ze in Italië worden gerepatrieerd of niet.

De regels zouden dezelfde moeten zijn als deze die gelden voor Italiaanse ingezetenen,met uitzondering van de inkomsten uit buitenlandse bronnen zullen worden onderworpen aan een vervangende forfaitaire belasting van 100 000 EUR (met een bijkomend bedrag van 25 000 EUR  voor elk familielid dat eveneens in het Non-Dom-regime kan worden opgenomen, inclusief de echtgeno(o)t(e)), zonder dat op dit buitenlandse inkomen enig buitenlands belastingkrediet in Italië van toepassing is.

Dat nieuwe regime bevat ook een anti-misbruikbepaling voor kapitaalwinst. Meer concreet, wordt de vermogenswinst op de verkoop van in aanmerking komende deelnemingen uitgesloten van deze vervangende vlaktaks (en bijgevolg onderworpen aan de Italiaanse belastingen), indien deze wordt gerealiseerd binnen de eerste vijf jaar na de invoering van de wetgeving.

Wat de successie- en schenkingsrechten betreft, belast dit nieuw regime enkel de vermogens en rechten die worden aangehouden in Italië (en geen buitenlandse vermogens).

Daarnaast bevat het nieuwe regime ook een vrijstelling van bepaalde rapportageverplichtingen (« RW Form ») en vermogensbelastingen (« IVIE et IVAFE »).

3. Criteria om in aanmerking te komen

Nieuwe fiscaal ingezetenen kunnen kiezen voor het Non-Dom-regime op voorwaarde dat zij:

  • fiscale ingezetenen worden van Italië;
  • geen fiscale ingezetenen van Italië zijn geweest gedurende minimum 9 van de 10 belastingperiodes voorafgaandelijk aan de periode waarin de optie wordt uitgeoefend, ongeacht of ze al dan niet Italiaanse burgers zijn;

4. De uitoefening van de optie voor het regime

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2017. Bijgevolg, zal de voornoemde optie kunnen worden uitgeoefend in de belastingsaangifte voor het aanslagjaar 2018, inkomstenjaar 2017.

De optie voor het regime moet worden uitgefoefend door het invullen van een aanvullend formulier dat werd gepubliceerd door de Italiaanse belastingsautoriteiten (« Agenzia delle Entrate »).

Hoewel de aanvraag om van het betrokken belastingsregime te kunnen genieten gebeurt door het indienen van een formulier bij de belastingsaangifte, dienen de belastingsbetalers tevens een ruling (« Interpello ») aan te vragen bij de bevoegde autoriteiten, dit opdat zij zouden kunnen gebruik maken van het regime voor hun individuele situatie.

5. Duur en termijn

Het nieuwe regime zal beschikbaar zijn vanaf het aanslagjaar 2017 en geldig blijven voor een periode van 15 jaar, van zodra dit werd.

De belastingbetaler beschikt echter over de mogelijkheid om de optie op ieder moment te herroepen. Daarnaast zal, indien het bedrag van de vlaktaks niet naar behoren werd betaald, het regime worden ingetrokken vanaf de betrokken belastingperiode (d.w.z. zonder enige gevolgen voor de eerdere toepassing van het Non-Dom-regime).

De herroeping en uitsluiting maken het opnieuw uitoefenen van de optie onmogelijk.

6. Andere overwegingen

De keuze voor het Italiaanse Non-Dom-regime kan niet worden gecombineerd met andere belastingsvoordelen (zoals het regime voor de repatriëring van wetenschappers en onderzoekers).

Heeft u hierover vragen? Aarzel dan niet om Hélie de Cornois, Head of Estate Planning Luxembourg, of uw contactpersoon bij de dienst Estate Planning te contacteren.

 

Mail