donderdag 18/04/2019

Top Header

Talen

Begroting 2017: impact op uw vermogen?

Head of Estate Planning

Op 14 oktober heeft de Regering een akkoord bereikt rond de Begroting 2017. Deze maatregelen kaderen in de “taxshift” (geheel van maatregelen met het oog op een verlaging van de lasten op arbeid door een verschuiving naar andere belastingen) die begin vorig jaar ingezet werden.

Hierna volgen de details van de te verwachte fiscale maatregelen, steunend op de recentste bronnen die wij hebben kunnen consulteren. Hierbij willen wij benadrukken dat die informatie met de nodige omzichtigheid dient te worden benaderd. Op dit moment is er immers nog geen officieel wetsontwerp neergelegd in de Kamer.

Verhoging van de roerende voorheffing van 27% naar 30%

Het standaardtarief van de roerende voorheffing zou vanaf 1 januari 2017 verhogen van 27% naar 30%.

Te verwachten valt dat roerende inkomsten zoals interesten en dividenden aan dit verhoogd tarief onderworpen zullen zijn. Er is nog geen zekerheid of eventuele andere uitkeringen zoals de liquidatieboni ook zwaarder belast zullen worden. Voor vennootschappen die gebruik gemaakt hebben van de mogelijkheid om de reserves te incorporeren in het kapitaal met oog op de toepassing van de anticipatieve heffing van 10%, is het van belang aan te stippen dat de bijkomende roerende voorheffing van 17%, die verschuldigd is indien de vennootschap de wachttermijn (5 jaar of 8 jaar naargelang het een KMO of grote vennootschap betreft) niet respecteert en dus voortijdig overgaat tot een kapitaalvermindering, vermoedelijk zal stijgen naar 20%. Het is evenmin duidelijk of bepaalde gunstregimes die vandaag bestaan (zoals bijvoorbeeld VVPRbis-aandelen), behouden zullen blijven.

Wijzigingen op het vlak van de beurstaks

De tarieven inzake beurstaksen wijzigen niet, maar de huidige plafonds zouden vanaf 1 januari 2017 verdubbeld worden (voor aandelen van 800 naar 1.600 euro; voor obligaties van 650 naar 1.300 euro en voor kapitalisatiefondsen van 2.000 naar 4.000 euro). 

Beursverrichtingen die in het buitenland worden aangegaan of uitgevoerd zouden eveneens onderhevig worden aan de Belgische beurstaks. Het is op vandaag nog niet duidelijk op welke wijze de beurstaks op buitenlandse verrichtingen geïnd zou worden.

Afschaffing van de speculatiebelasting

De speculatiebelasting op aandelen die sedert 1 januari 2016 is ingevoerd in geval van een verkoop binnen de zes maanden, zou worden afgeschaft.

Invoering van een anti-misbruikbepaling in het kader van interne meerwaarden

Er zou een anti-misbruikbepaling ingevoerd worden die zou moeten vermijden dat de interne meerwaarden die een privé-aandeelhouder realiseert door de inbreng van de aandelen van zijn exploitatievennootschap(pen) in een holding naar aanleiding van een latere kapitaalvermindering op het niveau van de holding, belastingvrij blijven. Men denkt eraan om enkel de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen de fiscale kwalificatie van ‘werkelijk gestort kapitaal’ te geven. Het surplus zou worden beschouwd als belaste reserves waarop bij een latere uitkering roerende voorheffing verschuldigd zou zijn.

De volgende maatregelen hebben het niet gehaald:

  • Een hervorming van de vennootschapsbelasting;
  • Een meerwaardebelasting op aandelen;
  • Een aantal maatregelen ter ondersteuning van startende ondernemingen en KMO’s.

We volgen dit voor u nauwgezet op en berichten u zodra meer details beschikbaar zijn.

Uw contactpersoon bij Bank Degroof Petercam en de afdeling Estate Planning staan tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden.

Mail