zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Welke impact heeft de Amerikaanse belastinghervorming op de economie en de markten?

De Amerikaanse belastinghervorming was een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van de Amerikaanse president. Na maanden van onzekerheid over de haalbaarheid ervan, werd de nieuwe wet eind vorig jaar eindelijk goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Dit succes maakt van de belastinghervorming de belangrijkste macro-economische realisatie sinds het aantreden van de nieuwe regering. In dit korte artikel zullen we de waarschijnlijke gevolgen voor de economie van deze verandering in de belastingwetgeving bekijken.

 

Alle belangrijke maatregelen van de hervorming op een rij:

Gezinnen zullen profiteren van een belastingverlaging voor particulieren die beperkt is in de tijd.

De gecumuleerde daling van de inkomstenbelasting in de komende 10 jaar kan geschat worden op iets meer dan $ 1.100 miljard. Alleen al de hervorming zal het beschikbare inkomen van Amerikaanse gezinnen dit jaar met meer dan 1% verhogen. Als gevolg hiervan zal de impact op de consumptie onmiskenbaar positief zijn op korte termijn. Maar de belastingverlaging zal op onevenredige wijze ten goede komen aan gezinnen met een hoger inkomen. De belastingplichtigen die een jaarlijks inkomen van meer dan $ 500.000 aangeven maken ongeveer 1% uit van het totaal, maar zij zullen wel 20% van de totale envelop opstrijken. Om die reden mag het effect op de consumptie niet overschat worden: grootverdieners geven immers minder uit van bijkomende inkomsten dan minder begoeden.

Terwijl de belastingverlaging voor bedrijven is in tegenstelling tot die voor particulieren, van onbepaalde duur. De belangrijkste wijzigingen die van invloed zijn op bedrijven zijn:

  • de verlaging van het wettelijke belastingtarief van 35% naar 21%
  • de totale en onmiddellijke fiscale aftrek van bedrijfsinvesteringen gedurende de komende 5 jaar
  • de begrenzing van de aftrekbaarheid van betaalde rente op hun schuld
  • de wijziging van het belastingstelsel dat evolueert van een internationaal systeem naar een territoriaal systeem. De verlaging van het wettelijke belastingtarief en de wijzigingen in het stelsel van de vennootschapsbelasting zullen de belastingdruk voor alle sectoren van de economie verlagen, maar in verschillende mate.

Wat is de impact van deze hervorming op de economie en de markten?

Op de korte termijn zal het effect van de hervorming positief zijn voor de gezinsconsumptie en voor de bedrijfsinvesteringen.

Dat zal waarschijnlijk resulteren in een – tijdelijke – verlenging van de expansiecyclus in de VS en bijgevolg in een – ongetwijfeld eveneens tijdelijke – versnelling van de wereldwijde economische groei. Interessant is dat het IMF recent de groeiverwachting voor de wereldeconomie naar boven heeft herzien en nu een groei van 3,9% voor 2018 en 2019 verwacht.

Deze hervorming zal ook een impact hebben op de (netto) winst van de Amerikaanse bedrijven als geheel.

Het cijfer dat in omloop is, gaat uit van een positieve impact van ongeveer 7% - een impact die uitsluitend voortkomt uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. In combinatie met de groeiversnelling van de economie is het een positieve factor voor de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten.

Het lijkt ook redelijk om een (lichte) versnelling van de inflatie in de Verenigde Staten te verwachten als gevolg van deze hervorming.

Een fiscale stimulans in dit late stadium van de conjunctuurcyclus zal extra druk uitoefenen op de productiefactoren. Merk op dat sommige bedrijven dit jaar al een extra "bonus" voor hun werknemers hebben aangekondigd, om hen te laten deelnemen aan de voordelen van de verlaging van de vennootschapsbelasting. Zal de Amerikaanse centrale bank dit beschouwen als een teken dat de al in gang gezette beweging naar een minder soepele monetaire politiek versneld kan worden? Wordt vervolgd... Voorlopig blijft ons scenario van geleidelijke renteverhogingen ongewijzigd en verwachten we 2 of 3 verhogingen van de richtinggevende rentes voor 2018. Het tijdelijke karakter van belastingverlaging voor particulieren zal waarschijnlijk de overhand nemen in de beslissing.

Op de lange termijn zullen de lagere inkomsten voor de staat door de belastingtarieven leiden tot een toename van het Amerikaanse begrotingstekort en van de overheidsschuld.

Deze ontwikkeling is negatief voor de dollar. In combinatie met de recente uitspraken van minister van Financiën Stephen Mnuchin staat de dollar onder druk. Maar andere factoren kunnen deze zwakte compenseren: het rentevoordeel van de Verenigde Staten tegenover de eurozone bevindt dat zich op een historisch niveau en de duidelijke waakzaamheid van de ECB om de euro niet te veel in waarde te zien stijgen.

Mail