Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Nieuwe permanente fiscale en sociale regularisatie

Door Pierre Rosoux - Fund Manager
Op 20 juli werd het wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie aangenomen door de kamer. Dit nieuwe systeem is in werking getreden op 1 augustus 2016. De mogelijkheid tot het regulariseren van kapitalen en inkomsten die werden verborgen met het oog op het ontwijken van belastingen, is uiteraard niet nieuw. Het betreft al de vierde golf van regularisaties sinds de eerste “eenmalige bevrijdende aangifte” (EBA) in 2004.
Het uitgangspunt blijft hetzelfde als bij de “EBA-ter” die is beëindigd op 31 december 2013: de belastingplichtige die dit wenst, geeft niet-aangegeven bedragen aan bij het Contactpunt Regularisaties (hierna CPR) bij de FOD Financiën, die vervolgens de initiële belasting en de boete zal innen. Het CPR zal vervolgens de oorspronkelijk te betalen belasting en de opgelegde boete innen. Na deze inning verkrijgt men een attest dat fiscale, strafrechtelijke en sociale immuniteit garandeert. Toch zijn er een aantal fundamentele verschillen met de vorige regularisatierondes. Wij geven u hieronder een overzicht van de krachtlijnen van het nieuwe systeem.

Wie kan regulariseren?

Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen regulariseren, en dit ongeacht of zij in het verleden reeds geregulariseerd hebben. De procedure wordt dus ook opengesteld voor diegenen die reeds in het verleden beroep hebben gedaan op één van de regularisatiemogelijkheden.
De nieuwe regularisatie kent wel een eenmalig karakter. Dit houdt in dat men hier slechts eenmaal gebruik van kan maken.

Voor welke fraude?

Zowel niet-aangegeven inkomsten (onroerende-, roerende, beroeps-, en diverse inkomsten, alsook inkomsten van juridische constructies, buitenlandse bankrekeningen of verzekeringen), sommen, btw-handelingen, als fiscaal verjaarde kapitalen, kunnen het voorwerp uitmaken van een regularisatieaangifte.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘gewone fiscale fraude’ en ‘ernstige en georganiseerde fiscale fraude’. Beide kunnen worden geregulariseerd aan dezelfde tarieven. Inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme, georganiseerde misdaad, illegale handel, … worden evenwel expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied.
Op vandaag kunnen enkel federale belastingen die werden ontdoken worden geregulariseerd. Niet-aangegeven regionale belastingen (bv. erfbelasting of schenkbelasting) zullen pas kunnen worden geregulariseerd nadat er samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de gewesten worden afgesloten. Deze akkoorden werden voorlopig nog niet afgesloten.
Tevens wordt in de wet, naast de fiscale regularisatie, ook voorzien in een mogelijkheid tot regularisatie van sociale bijdragen verschuldigd op de beroepsinkomsten van zelfstandigen.

Tarieven

Voor wat betreft niet-verjaarde inkomsten, sommen en btw-handelingen, deze kunnen geregulariseerd worden tegen het normale van toepassing zijnde belastingtarief vermeerderd met 20 procentpunten bij regularisaties die ingediend worden in 2016. Zo zullen inkomsten uit interesten en dividenden die destijds respectievelijk dienden te worden belast aan 15 en 25 % bij regularisatie te worden belast aan respectievelijk 35 en 45 %. Deze boete zal jaarlijks verhogen tot en met 2020. Zo is er een stijging naar 22 procentpunten in 2017, naar 23 procentpunten in 2018, naar 24 procentpunten in 2019, en naar 25 procentpunten vanaf 1 januari 2020.
De heffing op fiscaal verjaarde kapitalen zal 36 procentpunten bedragen in 2016. Ook dit tarief zal een jaarlijkse stijging ondergaan tot en met 2020. Zo is er een stijging naar 37 procentpunten in 2017, naar 38 procentpunten in 2018, naar 39 in 2019 procentpunten, en naar 40 procentpunten vanaf 1 januari 2020.
Er wordt hierbij geen rekening gehouden met enige belastingvermindering of verrekening van voorheffingen, voorafbetalingen of woonstaatheffingen (heffing voorzien in het kader van de spaarrichtlijn).

Procedure

De aanvraag tot regularisatie moet worden ingediend bij het CPR. Dit moet spontaan gebeuren. De aanvraag is nutteloos indien de aangever voorafgaand schriftelijk in kennis is gesteld van lopende onderzoeksdaden van de Belgische fiscus, het gerecht of de sociale inspectie. Vanaf dat ogenblik kan immers niet meer worden geregulariseerd.
De aangifte wordt bij het CPR ingediend door middel van een aangifteformulier dat door de Koning zal worden vastgesteld. Hierin dient men naast de gegevens van de indiener, de datum van de aangifte, en het bedrag dat het voorwerp uitmaakt van de regularisatieprocedure te vermelden. Wie ervoor opteert fiscaal te regulariseren wordt verplicht al hetgeen vatbaar is voor fiscale regularisatie aan te geven. Het gaat met andere woorden om een globale aangifte.
Zoals bij de EBA-ter draagt de aangever de bewijslast voor de juistheid van de bedragen die hij in de regularisatieaangifte opneemt. Zo dient de aanvraag een aantal (schriftelijke) onderliggende stukken te bevatten. Het gaat onder meer om een beknopte samenvatting van het gehanteerde fraudeschema, de oorsprong van de inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen, … Tevens dient hij de aard van de belasting, de belastingcategorie en het tijdperk waartoe deze inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen behoren aan te tonen.
Kenmerkend aan de EBA-quater is de omkering van de bewijslast met betrekking tot de keuze van wat geregulariseerd wordt. De aangever dient zelf, voor de inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen die hij niet wenst te regulariseren, aan de hand van schriftelijk bewijs aan te tonen dat deze bedragen hun normaal belastingregime hebben ondergaan. In vele gevallen zal dit bewijs moeilijk te leveren zijn. De aangever die dit bewijs niet kan leveren, zal genoodzaakt zijn te regulariseren, ook al is er misschien geen sprake van fraude.
Na ontvangst van de regularisatieaangifte brengt het CPR de aangever schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid ervan. In dezelfde brief stelt het CPR het verschuldigde bedrag vast. Deze heffing dient te worden betaald binnen de 15 dagen. Gevolgen Indien de heffing definitief en zonder voorbehoud wordt betaald zal het CPR een regularisatieattest overmaken aan de aangever. Dit attest garandeert een immuniteit op fiscaalrechtelijk vlak, op strafrechtelijk vlak en op het vlak van sociale zekerheid. Het afgeleverde attest zal evenwel geen uitwerking hebben voor wat betreft inkomsten, sommen, btw-handelingen of kapitalen die in verband staan met georganiseerde misdaad, drugshandel, mensenhandel, enz.

Besluit

De transparantie van buitenlandse vermogens is sinds kort een realiteit geworden. Ten gevolge van de automatische internationale gegevensuitwisseling, zullen de fiscale administraties en gerechtelijke instanties de komende jaren over meer en meer inlichtingen beschikken die hun toelaten hun opdracht optimaal te volbrengen. De EBA-quater biedt dus een “laatste” kans om delicate situaties te regularisen. Uw contactpersoon bij de Bank kan u hierover verdere informatie bezorgen.
Estate Planning & Wealth Structuring
Bank Degroof Petercam
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel