Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

100.000 miljard euro aan ESG-beleggingen

Door Kris Organe - Private Banking Portfolio Manager
ESG als nieuwe beleggingsstandaard.
In 2006 lanceerden de Verenigde Naties, toen nog onder leiding van Kofi Annan, de Principes voor Verantwoord Beleggen (In het Engels: United Nations Principles for Responsible Investment, afgekort tot UN PRI). De zes Principes voor Verantwoord Beleggen zijn een vrijwillige en ambitieuze set van beleggingsprincipes die een menu aan mogelijke actiepunten bieden voor het integreren van ESG-aspecten in de beleggingspraktijk.
De principes zijn ontwikkeld door beleggers, voor beleggers. Door de internationaal erkende Principes voor Verantwoord Beleggen te ondertekenen, kunnen beleggingsinstellingen openlijk hun engagement op het gebied van verantwoord beleggen aantonen. De ondertekenaars beloven een ESG-analyse te integreren in hun beleggingsproces en een actieve dialoog aan te gaan met hun klanten, sectorgenoten en de bedrijven waarin ze investeren over de ESG-factoren.

De
UN PRIUN PRI benadert met rasse schreden 2500 ondertekenaars en ook de kaap van 100 biljard euro aan belegd vermogen dat de UN PRI volgt, zal weldra bereikt worden. Zo wordt ESG duidelijk meer en meer de nieuwe beleggingsstandaard.

3 redenen waarom een ESG-analyse zo belangrijk is

Het integreren van een ESGESG-analyse in het beleggingsproces, ook wel eens duurzaamheidsanalyse genoemd, speelt in op één van de belangrijkste trends die wij vandaag in de wereld rondom ons zien. Consumenten, vooral de jonge generatie, houden in hun gedrag steeds meer rekening met de duurzaamheid van hun aankopen of van de (online-)bedrijven waarmee ze zich associëren. Economisch gezien spreken we van een vraag “van onderuit”. Daarnaast wordt er ook “van bovenuit” gestuurd richting meer duurzaamheid. Met allerlei wetgevende initiatieven duwt de overheid, en zeker de Europese overheid, ons langzaam maar zeker in de richting van meer duurzame producten en gedrag. Door een grondige ESG-analyse te integreren in het proces, willen we als belegger anticiperen op deze twee trends. Ten derde geeft een ESG-analyse een meer compleet en integraal beeld van een bedrijf en haar activiteiten. Het geeft ons een kader voor een nog betere risicoanalyse, zodat we het verwachte rendement, maar nog meer de verwachte risico’s van een investering beter kunnen inschatten.
Met zijn Green Deal moet Europa nu het eerste klimaatneutrale continent worden tegen 2050.

3 initiatieven op Europees niveau

In januari 2020 maakte de nieuwe EU Commissie von der Leyden haar ambitieuze plannen bekend: The EU Green DealGreen Deal. Europa moet tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Deze plannen ambiëren niet alleen om de koolstofproductie in de EU zelf te verminderen, maar ook de “geïmporteerde” koolstofuitstoot, via productieketens buiten Europa, terug te dringen. De EU Green Deal bestrijkt naast gebouwen - goed voor 40% van het energieverbruik - alle sectoren van de economie, maar vooral energie, mobiliteit, landbouw en industrie. Volgens de eerste voorzichtige schattingen zou er jaarlijks 250 miljard euro nodig zijn om de Green Deal te financieren.

Om haar plannen te realiseren, zal de Europese overheid niet alleen strenger worden in de vorm van regelgeving en belastingen. Met subsidies en communicatie zal zij ook meer inzetten op een
circulaire economie of kringloopeconomie. In deze economie wordt geen oneindig gebruik gemaakt van primaire grondstoffen, maar worden de reststoffen in het systeem hergebruikt.

Er is wel nog veel verwarring over wat precies “duurzaam” is. Om daarin duidelijkheid te scheppen, publiceerde een werkgroep van de Europese Commissie in maart 2020 een uitgebreid rapport onder de titel
EU Taxonomy. Een encyclopedie voor duurzaamheid is misschien wel de beste omschrijving voor deze gedetailleerde lijst met economische activiteiten waarvan de Europese Commissie vindt dat die bijdragen tot de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. De taxonomie moet als het ware een gemeenschappelijke taal bieden die het voor investeerders makkelijker maakt om te beoordelen wat duurzaam is.

3 Initiatieven op wereldwijd niveau

Ook op wereldniveau, onder de organisatie van de Verenigde Naties (United Nations of UN), zijn er verschillende initiatieven genomen om de wereld als geheel, en niet alleen de economie, duurzamer te maken. Het hogervermelde UN PRI is er eentje, maar er zijn nog 3 belangrijke initiatieven die de duurzame wereld van morgen mee trachten op te zetten.

In 2000 werd de
UN Global Compact boven de doopvont gehouden. Dit pact roept bedrijven op om respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu naast corruptiebestrijding te integreren in hun activiteiten.

Onder de koepel van de UN Framework Convention on Climate Change worden de jaarlijkse
Conferences of Parties georganiseerd. Dit doet wellicht niet onmiddellijk een belletje rinkelen, maar de COP3 werd bekend als het Kyotoprotocol en COP25 als het Parijsakkoord of het klimaatakkoord. Hierbij werd de ambitie geformaliseerd om de opwarming van de aarde tot 2°C boven het pre-industriële niveau te beperken. Een ambitie die we zien terugkomen in lokale wetgeving als uitstootnormen en koolstofbelasting.

Ten slotte werden in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (beter gekend als de
SDGSDG’s of Sustainable Development Goals) vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. De SDG’s vallen niet alleen op door hun ambitieuze doelstellingen, maar evenzeer door hun wereldwijde aanvaarding en kleurrijke iconen. De SDG’s worden door beleggers vaak gebruikt als referentiekader om de impact van hun beleggingsportefeuille op de maatschappij af te wegen.

Conclusie

Reeds lang is Groep Degroof Petercam ervan overtuigd dat een grondige ESG-analyse, naast de fundamentele financiële analyse, een belangrijk onderdeel uitmaakt van het beleggingsproces. En niet enkel omdat duurzaamheid een modewoord is. Het is een structurele trend die door consumenten en overheden gedragen wordt en die wij willen ondersteunen. Daarom ondertekende DPAM (Degroof Petercam Asset Management) reeds in 2011 de Principes voor Verantwoord Beleggen en passen we vandaag de Principes systematisch toe in al uw beleggingen.
Voor meer informatie kan u terecht op https://www.sustainabilityknowledgecentre.com/
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel