Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Duurzaam beleggen: een almaar minder stille revolutie

Door Delphine Wykes - Senior Asset / Portfolio Manager
Duurzaam beleggen groeit sinds enkele jaren uit tot de norm en schudt de beleggingswereld helemaal door elkaar. Dat is bij Degroof Petercam niet anders. Wij hebben immers al drie jaar een speciaal aanbod voor duurzame beleggingen. Een dynamisch aanbod dat de markttrend volgt en onlangs ook de deur heeft geopend naar 'impact investing'.
De huidige ecologische en maatschappelijke uitdagingen zullen op middellange termijn vermoedelijk fundamentele veranderingen teweegbrengen in onze economische ontwikkelingsmodellen. Ze zetten bedrijven ertoe aan om te innoveren en hun manier van werken onder de loep te nemen. De druk op bedrijven is niet nieuw, maar nu komen er diverse factoren samen die de duurzame revolutie nog versnellen. De druk op bedrijven om zich aan te passen, neemt dus toe.

Factoren die de verandering stimuleren
  • Doordat nauwkeurige informatie tegenwoordig vrij makkelijk te vinden is, zien we in de uitslagen van verkiezingen, in de consumptievoorkeuren en op sociale en in traditionele media een steeds groter sociaal bewustzijn tot uiting komen.
  • Naarmate het sociale bewustzijn toeneemt, komt duurzame ontwikkeling in heel wat landen ook almaar hoger op de politieke agenda te staan, waardoor ook nieuwe normen en regels worden doorgevoerd. Die hebben een directe impact op de ondernemingen en brengen zo indirect ook een gedragsverandering teweeg bij consumenten en beleggers.
  • Beleggers zien ESG-factoren tegenwoordig als rendementskatalysatoren. De statistieken spreken voor zich. Volgens een recente studie van McKinsey & Co wordt bij het beheer van meer dan 25% van het wereldwijde vermogen in de financiële analyses rekening gehouden met ESG-factoren (1).
  • De kosten die de klimaatverandering met zich meebrengt, zetten bedrijven er nu al toe aan om zich aan te passen.

Duurzaam, transparant, coherent en efficiënt aanbod

In juni vierden we de derde verjaardag van ons gespecialiseerde aanbod voor duurzame beleggingen. Onder meer dankzij de mooie prestaties zijn de activa sterk gegroeid, wat aantoont hoe snel die markt aan het veranderen is.
Onze aanpak steunt op drie verschillende pijlers: gerichte uitsluitingen, een strikte beoordeling op duurzaamheid op zowel bedrijfs- als landenniveau, en engagement als aandeelhouder.
De selectie van de effecten die in een portefeuille kunnen worden opgenomen, gebeurt heel strikt. Namelijk op basis van de zogeheten ‘best inclass’.
  • Enkel de bedrijven met de meest geavanceerde verbintenissen en praktijken op het gebied van ESG-beheer komen in aanmerking. Die bedrijven zijn zich bewust van de ESG-problematiek waarmee zij worden geconfronteerd. Ze houden er rekening mee in hun werkwijzen en hun strategische keuzes. Als duurzame belegger bouwen wij niet alleen maar een portefeuille op met daarin de beste leerlingen van de klas. We zetten nog een stap verder en handelen ook als 'eigenaar' en niet als 'huurder' van de bedrijven in onze portefeuille. Dat betekent dat wij een dialoog aangaan die die naam waardig is, om ook invloed te kunnen uitoefenen op hun groeitraject en de manier waarop uitdagingen en kansen worden aangepakt. Heikele thema's zoals de klimaatverandering, de suikerconsumptie en waterschaarste zijn belangrijke risico's, maar tegelijk ook kansen voor ondernemingen.
  • De ESG-analyse wordt voornamelijk gebruikt om bedrijven te evalueren. Bij Degroof Petercam zijn wij echter van mening dat de overheden een belangrijke rol te spelen hebben in de uitwerking van een effectief regelgevend kader. Sociale kwesties en beginselen van goed bestuur zijn immers essentieel in de context van duurzame beleggingen. De geselecteerde landen zijn democratische landen die investeren in het welzijn van hun burgers, op het vlak van zowel gezondheid als onderwijs, die inspanningen leveren om het milieu te beschermen en die betrouwbaar en verantwoordelijk zijn wat hun internationale verplichtingen betreft.
Duurzaam beleggen is een markt in volle ontwikkeling en is niet langer een nichemarkt voor filantropen. Het is veel meer dan een hype. Het is gewoon niet meer weg te denken.

Van duurzaamheid naar impact

Omdat we de huidige ontwikkelingen op de voet volgen, hebben we besloten het duurzame aspect van ons aanbod nog een niveau op te krikken door 'impactbeleggingen' in aandelen en obligaties in ons universum op te nemen.

DDO als referentiekader
De 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO) (2) die in september 2015 door 193 landen zijn goedgekeurd, structureren de mondiale prioriteiten voor duurzaamheid tegen 2030. Met de lancering van de DDO zetten de Verenigde Naties bedrijven en beleggers er specifiek toe aan hun steentje bij te dragen aan het behalen van die doelstellingen. Die universele en bijzonder ambitieuze doelstellingen hebben de verdienste dat ze een praktisch kader scheppen om de impact te bepalen die een belegger wil hebben.
We hebben besloten om ons te concentreren op de milieudoelstellingen en in het bijzonder op maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan (doelstelling 13). Zijn daar ook aan gekoppeld: schone energie (7), schoon water en waterzuivering (6), het leven in het water en op het land (14 en 15) en verantwoorde consumptie en productie (12).
Aangezien die impactbeleggingen ('impact investing' in het Engels) zijn bedoeld om een reëel verschil te maken op ecologisch vlak, moeten wij ervoor zorgen dat die impact ook daadwerkelijk kan worden gemeten. Vandaag worden de resultaten gemeten (tonnen vermeden CO2-uitstoot, geproduceerde megawattuur hernieuwbare elektriciteit, megaliter gezuiverd water, tonnen gerecycleerde of verwerkte materialen, enz.).

Door te kiezen voor bedrijven die oplossingen aanreiken voor wereldwijde problemen (via aandelen of groene obligaties), maakt impact investing een bijzonder logisch onderdeel uit van ons duurzame aanbod. Het is overigens onze bedoeling het belang ervan geleidelijk nog op te voeren.

(1) From 'Why' to 'Why not': sustainable investing as the new normal. McKinsey & Company, oktober 2017
(2) sustainabledevelopment.un.org

Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel