Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

De taks op de beursverrichtingen in 2017: niemand ontsnapt

Door Ariane Joris - Head of Estate Planning
De wetgever heeft nuttig gebruik gemaakt van de inwerkingtreding van de automatische gegevensuitwisseling tussen fiscale administraties (de zgn. CRS[1]) om het toepassingsgebied van de taks op de beursverrichtingen (TOB) gevoelig uit te breiden. Geen enkele natuurlijke persoon die zijn gewone verblijfplaats in België heeft zal er voortaan aan kunnen ontsnappen.

Uitbreiding van het toepassingsgebied van de TOB

Met ingang van 1 januari 2017, zal de TOB ook toegepast worden op alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn aangegaan of uitgevoerd via een in het buitenland gevestigde tussenpersoon, hiermee worden zowel verrichtingen via internetplatformen als buitenlandse bankinstellingen bedoeld. Deze maatregel zal gelden voor natuurlijke personen met gewone verblijfplaats in België evenals voor rechtspersonen met zetel of vestiging in België.
Tot nu werd deze belasting slechts toegepast op verrichtingen uitgevoerd door een Belgische instelling voor rekening van Belgische Rijksinwoners.
De wetgever grijpt de inwerkingtreding van de CRS[1] (automatische gegevensuitwisseling tussen de administraties van meer dan 150 landen) aan om het territoriaal toepassingsgebied van de TOB uit te breiden tot verrichtingen uitgevoerd door tussenpersonen gevestigd buiten België. De inwerkingtreding van de CRS heeft immers tot gevolg dat heel wat informatie over tegoeden door Belgen aangehouden in het buitenland aan de Belgische fiscus zal overgemaakt worden.
Concreet heeft deze wijziging tot gevolg dat vanaf 1 januari 2017, de TOB verschuldigd zal zijn wanneer een Belgisch inwoner aandelen, obligaties of kapitalisatiefondsen geregistreerd bij de FSMA (Belgische controle-autoriteit) koopt of verkoopt en dit ongeacht waar deze tegoeden zijn gesitueerd.

Een zware verplichting rust op de schouders van de persoon die het order geeft …

De bijzonderheid situeert zich op het niveau van de belastingplichtige: wanneer de professionele tussenpersoon (bijvoorbeeld een bank) in het buitenland gevestigd is, is de persoon die het order geeft (bijvoorbeeld de Belgische inwoner) de belastingplichtige. De taks is in dit geval betaalbaar uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd.
Volgens de wet moet de taks betaald worden door overschrijving of storting op de rekening van het bevoegde ontvangkantoor. Op de dag van de betaling dient de belastingplichtige eveneens een opgave neer te leggen waaruit de belastbare basis blijkt en die alle elementen bevat dit het mogelijk maken om deze belastingbare basis vast te stellen.

Gelukkig bestaat er een eenvoudige oplossing

Er bestaat een oplossing voor deze administratieve verplichtingen. Als de in het buitenland gevestigde tussenpersoon de TOB doorstort aan de Belgische fiscus, zal de opdrachtgever van de verrichting hiervoor niet moeten instaan. In dit geval is de TOB betaalbaar uiterlijk op de laatste werkdag van de maand volgend op de verrichting.
De TOB zal vanaf 2017 ongetwijfeld administratieve moeilijkheden veroorzaken voor Belgische inwoners die tegoeden aanhouden buiten België en waarvoor de buitenlandse tussenpersoon de TOB niet zal betalen. De wetgever heeft de sanctiemogelijkheden terzake ook aanzienlijk versterkt. Naast de verwijlintrest is er eveneens een boete van 50 euro per week vertraging voorzien (beperkt tot 52 weken) als de opgave niet binnen de voorziene termijn wordt ingediend. Tevens is een boete voorzien die oploopt tot vijf maal het bedrag van de verschuldigde TOB (met een minimum van 1.000,00 €) als het borderel niet wordt afgeleverd. Voor het jaar 2017 wordt nog een overgangsregime voorzien.
De Koninklijk besluit zal de voorwaarden en modaliteiten bepalen in de loop van 2017.
Wij raden Belgische inwoners die nog beschikken over tegoeden in het buitenland dan ook aan om deze nieuwe verplichtingen aandachtig op te volgen. Ook raden wij aan dat zij zich ervan verzekeren dat de buitenlandse financiële instelling op de hoogte wordt gebracht van deze nieuwe bepalingen zeker indien deze instelling niet over een Belgische vestiging beschikt.
Uw contactpersoon bij de Bank en de afdeling Estate Planning & Wealth Structuring staan tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden en mogelijke oplossingen te bespreken.

[1] De « Common reporting standard » is een nieuwe internationale norm voor de uitwisseling van financiële gegevens die in werking is getreden op 1 januari 2016 voor ongeveer 100 landen waaronder België en Luxemburg, en die op 1 januari 2017 in werking zal treden voor andere deelnemende landen zoals Zwitserland.

Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam