Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Fiscaal schenken: nieuwigheden in het Waalse Gewest

Door Clara Crevecoeur - Estate Planner
Sinds de schenkings- en successierechten enkele jaren geleden werden geregionaliseerd, is er meer en meer fiscale concurrentie tussen de drie gewesten. Het Waalse Gewest heeft de afgelopen jaren verschillende decreten goedgekeurd om zijn beleid af te stemmen op dat van de twee andere gewesten. Ook het Waalse decreet, dat op 18 juli 2018 door het parlement werd goedgekeurd en dat betrekking heeft op schenkingen van vastgoed, heeft hetzelfde doel.

Eerdere fiscale hervormingen inzake registratie- en successierechten in het Waalse Gewest zijn op 1 januari 2018 in werking getreden:

  • het Waalse Gewest heeft zijn fiscaal beleid omtrent de gezinswoning afgestemd op de twee andere gewesten van het land. Voortaan geldt ook daar een volledige vrijstelling van successierechten ten gunste van de langstlevende echtgeno(o)t(e) en van de langstlevende wettelijk samenwonende partner op het nettoaandeel in de gezinswoning1;
  • het Waalse Gewest heeft het tarief verlaagd voor roerende schenkingen tussen derden (personen zonder verwantschapsband) van 7,7% naar 5,5%. Ter vergelijking, het tarief tussen deze personen bedraagt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest 7%.
Het Waalse decreet trekt nu de lijn van de hervormingen verder door op het gebied van: (1) schenkingen van vastgoed en (2) erfovereenkomsten. We bespreken die hervormingen hierna in detail.

Schenkingen van vastgoed: vereenvoudiging en verlaging van de belastingtarieven in het Waalse Gewest

De tarieven die vandaag in het Waalse Gewest van toepassing zijn op schenkingen van vastgoed, zijn afhankelijk van het type vastgoed dat wordt geschonken en van de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde.
Vandaag bestaat er (1) een voorkeursregime voor de schenking van de gezinswoning en (2) een gewoon regime voor de schenking van andere onroerende goederen.
Het nieuwe Waalse decreet schrapt het voorkeurtarief dat geldt voor de schenking van de gezinswoning en vereenvoudigt de tarieven2. Er geldt nog slechts één regime voor alle schenkingen van vastgoed. Daarnaast wordt het aantal belastbare schijven verminderd.
De nieuwe tarieven van toepassing voor het Waalse gewest voor schenkingen van vastgoed zien er als volgt uit:
Voorbeeld :
Een echtpaar met fiscale woonplaats in het Waalse Gewest wenst zijn dochter een woning te schenken waarvan de waarde op 300.000 euro wordt geschat. De schenkingsrechten hierop bedragen momenteel 16.500 euro. Op basis van de tarieven van het nieuwe decreet zullen die schenkingsrechten nu dalen tot 9.000 euro, ofwel een besparing van 7.500 euro. Noteer dat de schenkingsrechten in datzelfde geval nu al 9.000 euro bedragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaamse Gewest.

Erfovereenkomsten: een belangrijke verduidelijking

Een van de belangrijke nieuwigheden van de hervorming van het erfrecht, ingevoerd door de wet van 31 juli 2017, is de mogelijkheid om erfovereenkomsten af te sluiten (zie onze Estate planning Flash van juli 2018). Ter herinnering: momenteel is het niet mogelijk om binnen een gezin een overeenkomst te sluiten waarin de ouders tijdens hun leven de modaliteiten van hun erfopvolging vastleggen. Vanaf 1 september 20183 zullen ouders met hun kinderen echter wel over mogelijkheden beschikken om al tijdens hun leven een akkoord af te sluiten over hun toekomstige nalatenschap (“globale erfovereenkomst” genoemd).
Het doel van de erfovereenkomst is tweeledig: enerzijds familiale conflicten voorkomen, en anderzijds vermijden dat in het verleden gedane schenkingen in vraag kunnen worden gesteld bij het overlijden van de ouders.
De wet van 31 juli 2017 voorziet dat elke erfovereenkomst in een notariële akte moet worden gegoten.
Het was echter onduidelijk welke fiscale behandeling zou gelden voor schenkingen van roerende goederen die in het verleden werden gedaan en niet werden geregistreerd, maar wel worden vermeld in een dergelijke notariële erfovereenkomst. Moet in dat geval het schenkingsrecht alsnog worden geheven omdat die schenkingen nu in een Belgische notariële akte worden opgenomen die wel wordt geregistreerd?
Het nieuwe decreet beantwoordt deze vraag ontkennend en bevestigt dat, net zoals in het Vlaamse Gewest, op niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen opgenomen in een globale erfovereenkomst geen schenkingsrecht zal worden geheven.
Het decreet treedt in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op het moment van de redactie van deze flash heeft deze publicatie nog niet plaatsgevonden.
De belastingplichtigen plukken de vruchten van de fiscale concurrentie tussen de gewesten. De decreten die recent zijn goedgekeurd door het Waalse Parlement illustreren dit.
1 Onder gezinswoning verstaat men de hoofdverblijfplaats van de overledene en van zijn langstlevende echtgeno(o)t(e)/samenwonende partner sinds minstens vijf jaar op de datum van overlijden.
2 Zie de uiteenzetting van de motieven van het ontwerp van decreet betreffende de diverse fiscale bepalingen zoals die op 16 juli door het Waalse parlement in de commissie werden goedgekeurd.
3 Datum van inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam