Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Private Equity of niet-beursgenoteerd investeren. Onbekend is onbemind?

Door Bert d'Huyvetter - Head of Non Quoted Investments
Degroof Petercam heeft sinds haar fusie haar gestructureerde aanbod van Private Equity-beleggingen voor haar cliënten enorm uitgebreid. Hoog tijd om de kenmerken van die activaklasse toe te lichten. Jean-François Becu en Bert D’Huyvetter zijn verantwoordelijk voor het aanbod respectievelijk binnen de Bank en binnen private banking. Zij geven een woordje uitleg.

Wat is Private Equity?

Private Equity (“PE”) is een heel algemene term voor beleggingen die niet worden verhandeld op een gereglementeerde markt (de “beurs”). Letterlijk betekent PE “privaat eigen vermogen”, waarbij “privaat” het tegenovergestelde betekent van “publiek” of beursgenoteerd.
Voor niet-genoteerde ondernemingen die op een zeker ogenblik geen toegang hebben tot de klassieke financieringsbronnen, is PE of een fonds gespecialiseerd in PE een alternatieve bron van (groei)middelen.
Met die “catch all” benaming worden niet enkel investeringen in het eigen vermogen van een onderneming bedoeld. PE omvat ook alle afgeleiden hiervan evenals de verschillende kredietvormen (die dan eigenlijk correcter worden omschreven als private debt).
Private Equity-fondsen stellen kapitaal ter beschikking tijdens de hele levenscyclus van een onderneming: gaande van de embryonale fase van het zakenidee tot de mature onderneming. Beheerders van dergelijke fondsen specialiseren zich meestal in een van de niches (venture capital (durfkapitaal), growth of development (groeikapitaal) buy-out (investeren in ondernemingen met een bewezen strategie en cashflow), secondaries (het verwerven van posities in lopende PE fondsen), debt …).
De investeringen beperken zich niet tot de grotere ondernemingen. Elke onderneming, ongeacht haar omvang, kan binnen het interesseveld van PE vallen. Bepaalde fondsen nemen minderheidsparticipaties, andere willen dan weer de meerderheid in het kapitaal hebben.
Wegens het superieure risico-rendementsprofiel selecteert Degroof Petercam voornamelijk buy-out PE-fondsen evenals secundaire PE-fondsen.

Private Equity als activaklasse

De totale omvang van investeringen in Private Equity wordt geschat op ongeveer 3.000 miljard dollar. Het merendeel daarvan is geconcentreerd op het Amerikaanse continent. Ter illustratie: in 2017 konden 921 fondsen hun fondsenwerving afsluiten en momenteel bevinden zich een nog groter aantal fondsen in de fondsenwervingsfase. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 7.775 fondsen actief. Degroof Petercam probeert daaruit de beste te selecteren én toegang ertoe te verkrijgen.
Investeren in PE kan hetzij direct gebeuren, hetzij via PE-fondsen.
Elke ondernemer is een directe PE-investeerder omdat hij niet-genoteerde aandelen bezit van zijn bedrijf.
Als investeerder is het bijzonder moeilijk om een portefeuille met directe PE-investeringen samen te stellen. Er is geen publieke verhandeling van aandelen, gedetailleerde financiële en operationele gegevens van de niet-genoteerde bedrijven zijn niet zomaar beschikbaar, enz.
In het geval van PE-fondsen zijn het professionele teams die bij een aantal (vaak institutionele) beleggers de nodige middelen gaan halen om een specifieke beleggingsstrategie te volgen en om participaties in verschillende niet-genoteerde ondernemingen te verwerven. Door hun professionalisme kunnen ze vaak een meerwaarde bieden voor het beheer van die ondernemingen en stippelen zij meestal mee de strategie van de bedrijven in portefeuille uit.
Als belegger in dergelijke fondsen profiteert u dus van een gespreide belegging over verschillende niet-genoteerde ondernemingen én de skills van de beheerders van die fondsen om toegevoegde waarde te creëren voor die ondernemingen.
Bepalend voor de kwaliteiten van een beheerder van een PE-fonds zijn zijn knowhow en zijn resultaten. Hij past een duidelijke investeringsstrategie toe waarin beheerstijl en targetactiva zijn vastgelegd: regio, sector en omvang. Het spreekt voor zich dat een beheerder streeft naar een maximaal geannualiseerd rendement.
Bij de lancering van het fonds hoeft u, als investeerder, niet het totale bedrag van uw kapitaaltoezegging (het zogenaamde “commitment”) over te maken. U stort enkel bij een kapitaalopvraging (“capital call” of “capital drawdown”). Die opvragingen gebeuren gespreid in de tijd en volgens de investeringen. Sommige PE-fondsen beperken zich zelfs tot één opvraging per jaar. Zij maken gebruik van overbruggingskredieten om tijdelijk de acquisities te financieren.

Voornaamste kenmerken van niet-beursgenoteerd investeren

Beleggingen in PE-fondsen hebben een lange looptijd en zijn illiquide. De toegezegde kapitalen worden op een specifieke manier gebruikt en de investeringen gebeuren gespreid over verschillende jaren. In de kostenstructuur zijn de belangen van fondsenbeheerder en beleggers zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. De waardebepaling gebeurt typerend op kwartaal- of jaarbasis.
De looptijd van een PE-fonds bedraagt gemiddeld tien jaar. Over het algemeen roept de beheerder van het fonds de toegezegde middelen geleidelijk binnen de eerste vijf jaar op. De exits, d.w.z. de verkoop van de aandelen in de portefeuille (in het geval van een buy-outfonds: de belangen in de onderliggende bedrijven) gebeuren ook geleidelijk. De ermee gepaarde gaande opbrengsten worden verdeeld over de investeerders. De eerste exists kunnen al tijdens de eerste jaren gebeuren, maar dat zal niet altijd het geval zijn. U moet ervan uitgaan dat het fonds normaal alle beleggingen moeten hebben verkocht binnen de tien jaar na de eerste kapitaalopvragingen. Het fondsenreglement voorziet vaak de mogelijkheid om die termijn te verlengen met een of twee jaar.
Als belegger legt u zich contractueel vast om de volledige investeringscyclus met het fonds uit te zitten. U kunt uw engagement om investeringskapitaal aan te leveren, dus niet zomaar stopzetten. Doet u dat toch, dan staan u boetes te wachten die vastliggen in een aantal contractuele clausules, en die kunnen gaan tot en met de verkoop van uw positie in het fonds met een fikse korting. Dat betekent echter niet dat u uw positie niet kunt overdragen (schenken) of inbrengen, maar dat zal wel enkel kunnen mits de voorafgaande goedkeuring van de beheerder van het fonds.
Bij de aanvang van uw belegging weet u niet precies wanneer uw engagement en hoeveel ervan zal worden opgevraagd. Hetzelfde geldt voor de uitkeringen door het fonds: wanneer zal het fonds erin slagen de ondernemingen succesvol van de hand te doen? U moet er dus altijd rekening mee houden dat u in de eerste vijf jaar op elk moment (vaak binnen de tien dagen) een groot deel (soms 20% of meer) van uw toezegging moet kunnen aanleveren. Het is dus belangrijk om op voorhand samen met uw private banker een budgetallocatie en -planning vast te leggen.

Waarom investeren in Private Equity?

  • Het rendement (return) is ongetwijfeld de belangrijkste reden om in PE-fondsen te beleggen. Gemiddeld genomen zijn de resultaten van buy-outfondsen superieur aan die behaald door beleggingen in beursgenoteerde aandelen.
  • Beleggen in een PE-fonds stelt u in staat uw vermogen en activa te diversifiëren omdat u toegang krijgt tot het gedeelte van de economie dat niet is beursgenoteerd.
  • Maar dat is niet alles. Met een belegging in een PE-fonds belegt u de facto ook in de expertise van de beheerder die toegevoegde waarde moet creëren voor de niet-genoteerde bedrijven in portefeuille. Die beheerder stippelt mee de strategie uit, heeft impact op het management van de onderneming, mag beslissen en ga zo maar door. Als belegger is de “nabijheid” van de investering een mogelijk pluspunt. Een belegging in een buy-outfonds is tastbaar: u wordt geïnformeerd over de zeven tot vijftien bedrijven die in “uw” portefeuille zitten. U investeert in de real economy en niet in het anonieme beursgenoteerde aandeel. Soms krijgt u zelfs de gelegenheid om de directieleden van de ondernemingen waarin het PE-fonds investeert, te ontmoeten of om de onderneming te bezoeken.

Wat houdt u tegen?

  • Het rendement kan niet worden gegarandeerd en historische resultaten kunnen slechts een indicatie zijn voor de toekomst. Bovendien gaat het om een langlopende illiquide belegging.
  • De instapgrens is bovendien niet te verwaarlozen vermits het minimumticket 250.000 euro per belegging bedraagt. U zult dus met uw private banker moeten bekijken of dergelijke beleggingen passen binnen uw beleggersprofiel en, als dat zo is, daarvoor een budgetallocatie en -planning moeten vastleggen.
  • Het is quasi-onmogelijk om een aangegaan PE-engagement door te verkopen aan derden. Een investering in een PE-fonds is typisch “buy and hold”.

Is Private Equity een belegging voor u?

Weet dan dat Degroof Petercam u elk jaar exclusief toegang kan verschaffen tot een vier- à vijftal Private Equity-fondsen, geselecteerd na een grondige due diligence en gebaseerd op omstandig bewezen en gecontroleerde resultaten. Vandaag vormt de selectie van goede PE-fondsen niet zozeer het probleem, maar wel de toegang tot die goede fondsen. Wij kunnen u toegang verlenen tot fondsen die u, volgens ons, niet individueel kan benaderen.
Bij interesse neemt u het best contact op met uw vertrouwenspersoon bij Degroof Petercam, zodat we u kunnen uitnodigen voor de eerstvolgende presentatie van een PE-fonds.

Klaar om voor uw vermogen te zorgen?

Neem contact op en laten we het hebben over financiële gemoedsrust.
Maak kennis met een expert
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam