Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Meerwaarden aandelen vennootschap: voorwaarden vrijstelling

Door Ariane Joris - Head of Estate Planning
Begin dit jaar keurde de regering de principes goed van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Wat zijn de kernpunten met betrekking tot de belasting van de meerwaarden op aandelen? Welke oplossing kan de DBI-Bevek (Definitief Belaste Inkomsten) bieden in het licht van deze nieuwe fiscale regelgeving?
Sinds de recente hervorming van de vennootschapsbelasting zijn meerwaarden gerealiseerd op aandelen aangehouden door een vennootschap nog slechts vrijgesteld voor zover ze voldoen aan álle voorwaarden van toepassing om van de DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) te kunnen genieten.
De DBI-aftrek beoogt een dubbele belasting te vermijden op winsten gerealiseerd door vennootschappen. Als een vennootschap een dividend ontvangt, dan wordt dat dividend als winst in hoofde van de ontvangende vennootschap belast. Omdat een dividend afkomstig is van winst die al belast werd bij de uitkerende vennootschap, ontstaat er een dubbele belasting. Het systeem van de DBI-aftrek zoekt de dubbele belasting in hoofde van de ontvangende vennootschap te vermijden.

De voorwaarden om van de DBI-aftrek te kunnen genieten zijn de volgende:

1. de deelneming in de uitkerende/verkochte (al naargelang het gaat om dividenden, respectievelijk meerwaarden) vennootschap moet minstens 10% van het kapitaal bedragen of een aanschaffingswaarde hebben van ten minste 2,5 miljoen euro;
2. de aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 jaar in volle eigendom aangehouden worden;
3. de DBI-aftrek geldt enkel voor aandelen aangehouden in vennootschappen die onderworpen zijn aan een normaal belastingregime.
De toevoeging, vanaf aanslagjaar 2019 en voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018, van de zogenaamde participatievoorwaarde (= deelneming van 10% of 2,5 miljoen euro) aan de vrijstellingsvoorwaarden voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd binnen een vennootschap, zal de facto tot gevolg hebben dat de vrijstelling nog enkel zal weggelegd zijn voor grotere vennootschappen of participaties.

DBI-bevek als oplossing

Een DBI-bevek biedt een alternatief voor aandelenbeleggingen in individuele lijnen waarbij de bevek toelaat de vrijstelling voor dividenden en meerwaarden te genieten zonder te moeten voldoen aan de strenge participatievoorwaarde.

Een DBI-bevek is een bevek die voldoet aan volgende voorwaarden:

1. de bevek belegt exclusief in aandelen;
2. de statuten van de bevek voorzien in de verplichting tot doorstorting aan de aandeelhouders van minstens 90% van de door haar geïnde dividenden en gerealiseerde meerwaarden, na aftrek van bezoldigingen, commissies en andere kosten;
3. de bevek moet aan de belegger een ventilatie bezorgen van de uitgekeerde inkomsten om het bedrag te identificeren dat in aanmerking komt voor DBI-aftrek. De DBI-aftrek kan immers slechts toegepast worden indien en in de mate dat de inkomsten van de beleggingsvennootschap zelf “goede inkomsten” zijn (d.w.z. de inkomsten voortkomen van vennootschappen onderworpen aan een normaal belastingregime). De ventilatie zal duidelijk maken ten belope van welk percentage de uitgekeerde inkomsten de DBI-aftrek kunnen genieten.
Een vennootschap die belegt in een DBI-bevek geniet een dubbel voordeel1. Enerzijds komen de dividenden uitgekeerd door de bevek in aanmerking voor DBI-aftrek. Anderzijds, indien de vennootschap een meerwaarde realiseert naar aanleiding van de verkoop van aandelen van de DBI-bevek, dan wordt die meerwaarde eveneens vrijgesteld van belasting.
1. Opgelet: een belegging in een DBI-bevek zal een negatief effect hebben op de aftrek voor risicokapitaal (notionele intrestaftrek).
2. Vanaf aanslagjaar 2019 en voor zover het boekjaar ten vroegste start per 1 januari 2018 gaat het percentage van de DBI-aftrek van 95% naar 100%.
3. We gaan er in het voorbeeld van uit dat de vennootschap niet in aanmerking komt voor het verlaagd tarief van 20%.
De DBI-bevek kan een interessant alternatief zijn voor een belegging via individuele aandelen in uw vennootschap. Naast het voordeel van diversificatie, is deze beleggingsvorm fiscaal interessant omdat ze toelaat een vrijstelling te genieten voor “goede” dividenden en meerwaarden zonder te moeten voldoen aan de zeer strenge participatievoorwaarde.
Indien u geïnteresseerd bent in de DBI-bevek of meer informatie wenst over oplossingen voor uw beleggingen in vennootschap, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder.

De expertise van Degroof Petercam inzake DBI-Beveks

Degroof Petercam heeft verschillende DBI-Beveks in zijn aanbod.
Een bevek ‘definitief belaste inkomsten’, afgekort DBI, is een uitkeringsbevek die in zijn statuten voorziet dat minstens 90% van zijn netto-inkomsten moet worden uitgekeerd. De dividenden die worden uitgekeerd door deze bevek komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor het DBI-stelsel.
Degroof Petercam heeft een aanzienlijke expertise opgebouwd in het beheer van Beveks en mandaten op maat, zowel actief als passief beheer. Dankzij de solide prestaties van onze beleggingsfondsen en de specifieke kennis van onze buy-side analisten, hebben onze activa onder beheer de afgelopen jaren een sterke groei gekend.
Degroof Petercam Asset Management heeft de Super Award De Tijd/L’Echo 2018 gewonnen voor de beste vermogensbeheerder voor aandelen en obligaties. Hoogste gemiddelde score binnen een representatieve groep van internationale vermogensbeheerders voor de aandelen- en obligatie-expertise over een periode van vijf jaar.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel