Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Inflatiegebonden obligaties: een interessante bescherming

Door Pierre Rosoux - Fund Manager
Hoe kunt u uw vermogen het best beschermen tegen de toekomstige inflatie? Door hoofdzakelijk te beleggen in inflatiegebonden obligaties! Hoe werken die en wat zijn de belangrijkste risico's ervan? Onze expert legt uit waarom dit type belegging momenteel zo interessant is.
  • Inflatiegebonden obligaties zijn een uniek alternatief omdat ze een goede bescherming bieden tegen de gerealiseerde inflatie.
  • De hoofdsom (het bedrag dat uiteindelijk terugbetaald zal worden) en de coupons worden gedurende de volledige looptijd van de obligatie aangepast aan de gerealiseerde inflatie.
  • De huidige marktomgeving is bijzonder aantrekkelijk voor geïndexeerde obligaties.
Bij de toewijzing van de activa is de bescherming van het vermogen voor veel beleggers een belangrijke doelstelling. Prijsstijgingen vormen immers altijd een risico voor wie een stabiel rendement op lange termijn nastreeft en tegelijk de reële waarde van zijn activa wil behouden. In dat opzicht bieden inflatiegebonden obligaties een uniek alternatief, omdat ze een goede bescherming bieden tegen de gerealiseerde inflatie. Dergelijke activa zijn namelijk rechtstreeks gekoppeld aan de evolutie van de inflatie, terwijl andere traditionele activaklassen (aandelen, vastgoed, grondstoffen, enz.) alleen maar een onrechtstreekse bescherming bieden tegen de inflatie (instabiele correlatie).
Hoe werkt dit type obligaties? De hoofdsom (het bedrag dat uiteindelijk terugbetaald zal worden) en de coupons zullen, met uitzondering van enkele verschillen tussen de emittenten, gedurende de volledige looptijd van de obligatie aangepast worden aan de gerealiseerde inflatie. De houder ontvangt dus een coupon waarvan een gedeelte vast is (de reële coupon, die op voorhand vastgelegd wordt op basis van de rentevoet die toegepast wordt op de hoofdsom) en een gedeelte variabel (bepaald op basis van de geïndexeerde hoofdsom).

Er is inflatie en inflatie

Naast deze hoofdkenmerken is het belangrijk dat de belegger ook de andere aspecten van deze obligaties goed begrijpt. Zo is enerzijds de indexcoëfficiënt van de obligatie een belangrijk element. Dat is het onderliggende indexcijfer van de inflatie. De inflatie van de huurprijzen heeft bijvoorbeeld dubbel zoveel invloed op een Amerikaans indexcijfer als op een indexcijfer uit de eurozone. Anderzijds is het belangrijk om te weten dat de meerderheid van de obligaties een dalingsbescherming biedt in het geval van een deflatie (aan de hand van een zogenaamde 'floor'), maar dat dat niet geldt voor bepaalde emittenten zoals het Verenigd Koninkrijk en enkele opkomende landen … die dan ook aanzienlijke risico's met zich meebrengen in het geval van een negatieve inflatie!

Institutionele beleggers

Geïndexeerde obligaties vormen een ideaal hulpmiddel voor instellingen die het risico willen indekken dat hun activa in waarde schommelen ten opzichte van hun passiva. Bij beschikbare-uitkeringssystemen bijvoorbeeld zijn de passiva gekoppeld aan de stijging van de lonen, en die hangen op hun beurt samen met het inflatiecijfer. Als de inflatie sterk stijgt, kan een belegging in louter klassieke obligaties dan ook rampzalig zijn voor de waarde van de activa. Die behoefte verklaart meteen ook gedeeltelijk de altijd aanwezige vraag van institutionele beleggers, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, naar inflatiegebonden obligaties.
Waarom zijn inflatiegebonden obligaties vandaag zo interessant? Om de relatieve aantrekkingskracht van nominale obligaties te kunnen vergelijken met inflatiegebonden obligaties, moeten we vooral het verschil in rente analyseren tussen de twee types obligaties, bij een zelfde looptijd. De 'break-even', heet dat. Dat is, met andere woorden, het jaarlijkse inflatieniveau waarbij het niet uitmaakt of u inflatiegebonden obligaties of klassieke obligaties in de portefeuille hebt.

Aantrekkelijke break-even

We zijn van mening dat de break-even momenteel aantrekkelijk is voor de wereldwijde inflatiegebonden obligaties. Zo verwachten we bijvoorbeeld dat de gemiddelde inflatie in de Verenigde Staten in de komende vijf jaar hoger zal zijn dan het huidige break-evencijfer van de US TIPS op vijf jaar (Amerikaanse schatkistobligaties gekoppeld aan de inflatie), dat momenteel op 1,97% staat. We verwachten dat de inflatie weldra zelfs al zal opveren, in het kielzog van de stijging van de energieprijzen. Er zijn ook andere factoren die de toekomstige inflatiecijfers van de Verenigde Staten de hoogte kunnen injagen (protectionistische maatregelen van de Trump-regering, een stijging van de lonen, infrastructuurwerken, enz.). Ook de huidige politieke situatie in Europa mag niet genegeerd worden bij beslissingen over de activaspreiding, en die rechtvaardigt een sterkere diversificatie van de obligatiepositie buiten Europa … én een positie in diverse valuta's!

Meetbare risico's

Een dergelijke belegging is natuurlijk niet helemaal zonder risico. Het mag dan om de markt van de overheidsschuld gaan, toch blijft het essentieel het kredietrisico van de emittent grondig te analyseren. Denk er ook om dat dergelijke obligaties veel minder liquide zijn dan klassieke staatsobligaties. Bovendien zijn ze bijzonder gevoelig voor renteschommelingen: de ontvangen coupons liggen gewoonlijk lager dan bij traditionele obligaties, aangezien dat gecompenseerd wordt door de indexatie van de hoofdsom die u ontvangt aan het einde van de looptijd van de obligatie. Dat leidt er echter wel toe dat de rentegevoeligheid (duration) aanzienlijk hoger is. Het gaat hier echter om een gevoeligheid voor de reële rente, die gewoonlijk stabieler is dan de nominale rente! Laat u tot slot ook goed informeren over de belastingen op dit type instrumenten, die soms erg ongunstig kunnen zijn. Kortom, we raden u sterk aan het advies van een expert in te winnen!
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel