Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Impact investing of ESG-beleggingen: welke strategie kan de duurzame belegger overtuigen?

Door Ophélie Mortier - Responsible Investment Strategist
Hoewel de formulering van deze vraag doet uitschijnen dat beide strategieën diametraal tegenover elkaar staan, is dit in werkelijkheid niet het geval. Integendeel zelfs! Doordat beide benaderingen complementair zijn, verrijken ze elkaar immers.
De sterke en zwakke punten van beide benaderingen zijn alom bekend:
  • Impact investing behoort eerder tot de sfeer van private beleggingen en heeft een duidelijke impactdoelstelling; het opzet is duidelijk, meetbaar en verifieerbaar. De toegankelijkheid ervan voor elke belegger blijft een uitdaging, en bij gevolg ook de mogelijke omvang ervan en de reikwijdte van de impact.
  • Duurzaam en verantwoord beleggen richt zich op ESG-dimensies (proces en product). De strategie evalueert met name de maatschappelijke ‘licence to operate’ van een onderneming en de impact die haar producten heeft op ESG-uitdagingen. Hoewel de sector zijn doelstellingen en in het bijzonder zijn parameters nog moet verduidelijken, is de impact wel degelijk aanwezig, en wordt de invloed en reikwijdte ervan steeds groter.

Een wederzijdse verrijking

  • Op financieel vlak geven duurzame en verantwoorde beleggingen de nodige diepgang aan impact investeringen, iets wat vandaag nog ontbreekt. Hierdoor vormen ze een zeer belangrijke hefboom, gelet op de omvang van de noodzakelijke investeringen.
  • Op het vlak van impact heeft impact investing de grenzen van duurzaam en verantwoord beleggen verlegd. De benadering heeft immers niet enkel geleid tot een uitsluiting van de minst voorbeeldige/deugdzame actoren, maar heeft ook aangetoond dat duurzaam en verantwoord beleggen een positieve invloed kan uitoefenen op de gehele maatschappij.
Terugkijkend op de lange weg die onze duurzaamheidsexpertise tot op vandaag heeft afgelegd, is dit tweevoudige leerproces wel erg concreet geworden in de loop van de afgelopen zeventien jaar.
De eerste strategieën die we lanceerden bij Degroof Petercam, weerspiegelden in feite de zuivere best-in-class benaderingen, die weinig ruimte lieten voor een overgangsfase, inspanningen of engagement. Vandaag volstaat het niet langer om louter de minst goede leerlingen binnen elke sector uit te sluiten van het beleggingsuniversum. Engagement, impact en graadmeters zijn essentieel. Transparantie vereist wel relevante, alsook betrouwbare indicatoren en gegevens, zonder in de val te trappen van overdreven rapportering. Zo is het bijvoorbeeld voor een absoluut cijfer van de koolstofafdruk in de eerste plaats van belang om te begrijpen welke factoren hiertoe hebben bijgedragen en hoe deze zullen veranderen en evolueren.

Meer vereisten en meer analyse

Dat zet ons er eveneens toe aan om kritischer te staan tegenover de informatie die we onder ogen krijgen. De impactvraag leidt tot vragen over de bestaansreden van een onderneming, in welke mate zij bijdraagt tot een duurzamere wereld en hoe zij verder evolueert. Duurzaamheidsthema's zijn steeds sterker aanwezig in de portefeuilles. Dat is meteen ook het belangrijkste onderscheid met zogenaamde ESG-integratiefondsen, die doorgaans enkel kijken naar het risico dat gepaard gaat met ESG-uitdagingen, en niet systematisch (concept van intentionaliteit!) kijken naar de aanpak van duurzaamheidsuitdagingen. Dit vereist een steeds specifiekere en doelgerichtere analyse van de reële uitdagingen van de sector of subsector. Ook op dit vlak kunnen vermogensbeheerders en andere financiële specialisten ‘impact’ verwezenlijken: in dialoog gaan met de ESG-ratingbureaus om onderling de echte uitdagingen en de scores of ratings die deze risico's en opportuniteiten als geheel weergeven te bespreken, in plaats van louter afhankelijk te zijn van de mate waarin een bedrijf rapporteert.
Beleggen, niet beleggen of verkopen?
Een beslissing met grote impact!

Hoe zit het met de duurzaamheid van landen?

Hoewel duurzame beleggingen het vermogen hebben om impact te hebben op de volledige economie en kunnen inspelen op de financieringsbehoeften die gekoppeld zijn aan duurzaamheidsuitdagingen, moeten toch alle mogelijke financieringspistes gebruikt worden. Ook overheidsobligaties hebben op dat vlak met andere woorden een rol te spelen. Hoewel het complex kan lijken om het duurzaamheidsprofiel van landen in te schatten, waarbij engagement bijzonder beperkt kan zijn, blijven overheidsobligaties wel de grootste activaklasse voor publieke beleggingen. Daarom zijn ze een belangrijk financieringsmiddel voor duurzaamheidsuitdagingen. In dialoog treden met een land is niet voor iedereen weggelegd. Dat neemt niet weg dat al dan niet beleggen in overheidsschuld per definitie een bepaalde impact heeft. Beleggen, niet beleggen of verkopen? Een beleggingsbeslissing is een keuze, met een grote impact!
Wat hun beperkingen, complementariteit en verschillen ook zijn, het belangrijkste gegeven bij impact investing en duurzaam en verantwoord beleggen blijft het streven naar een gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelstelling die overeenstemt met de meest gangbare definitie van duurzaamheid: voldoen aan de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeften van toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Dit veronderstelt uiteraard dat we voortdurend onze benaderingen en overtuigingen in vraag moeten stellen mee te zijn met onze tijd.
In het licht van belangrijke paradigmaverschuivingen op alle fronten - democratie, consumptie, milieu, technologie, enz. - hebben we twee keuzes:
  • We kunnen ons verzetten tegen verandering en streven naar de status-quo die sommigen verdedigen omdat het socialer en menselijker zou zijn; of
  • We kunnen de verandering en disruptie aanvaarden en met een kritische geest openstaan voor oplossingen die deze transitie ondersteunen. Vooral dan met betrekking tot goede praktijken en kennisuitwisseling omtrent duurzame alternatieven in de gehele supply chain, die vanaf nu een circulaire focus moet integreren.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam