Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Belegt uw vennootschap in aandelen?
Door Vincent Hovine - Estate Planner
Begin dit jaar keurde de regering de principes goed van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Wat zijn de kernpunten met betrekking tot de belasting van de meerwaarden op aandelen? Welke oplossing kan de DBI-bevek (Definitief Belaste Inkomsten) bieden in het licht van die nieuwe fiscale regelgeving?Alles wat u moet weten, verneemt u hierna.
Meerwaarden op aandelen aangehouden door een vennootschap: strengere voorwaarden voor vrijstelling
Sinds de recente hervorming van de vennootschapsbelasting zijn meerwaarden gerealiseerd op aandelen die worden aangehouden door een vennootschap, nog slechts vrijgesteld voor zover ze voldoen aan alle voorwaarden van toepassing om de DBI-aftrek te kunnen genieten.
De DBI-aftrek beoogt een dubbele belasting te vermijden op winsten gerealiseerd door vennootschappen. Als een vennootschap een dividend ontvangt, dan wordt dat dividend als winst in hoofde van de ontvangende vennootschap belast. Omdat een dividend afkomstig is van winst die al werd belast bij de uitkerende vennootschap, ontstaat er een dubbele belasting. Het systeem van de DBI-aftrek heeft als doel de dubbele belasting in hoofde van de ontvangende vennootschap te vermijden.
De voorwaarden om van de DBI-aftrek te kunnen genieten, zijn:
  • de deelneming in de uitkerende/verkochte (al naargelang het gaat om dividenden, respectievelijk meerwaarden) vennootschap moet minstens 10% van het kapitaal bedragen of een aanschaffingswaarde hebben van ten minste 2,5 miljoen euro;
  • de aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 jaar in volle eigendom worden aangehouden;
  • de DBI-aftrek geldt enkel voor aandelen aangehouden in vennootschappen die aan een normaal belastingregime zijn onderworpen.
De toevoeging, vanaf aanslagjaar 2019 voor boekjaren die starten vanaf 1 januari 2018, van de zogenaamde participatievoorwaarde (= deelneming van 10% of 2,5 miljoen euro) aan de vrijstellingsvoorwaarden voor meerwaarden op aandelen gerealiseerd binnen een vennootschap, zal de facto tot gevolg hebben dat de vrijstelling nog enkel voor grotere vennootschappen of participaties zal zijn weggelegd.
De DBI-bevek is een flexibele en liquide oplossing om op een rechtszekere manier te beleggen in de vennootschap. Degroof Petercam heeft een sterke expertise opgebouwd op dit domein.
Hugo Lasat, CEO Degroof Petercam Asset Management
DBI-bevek als oplossing
Een DBI-bevek biedt een alternatief voor aandelenbeleggingen in individuele lijnen. Daarbij laat de bevek toe om de vrijstelling voor dividenden en meerwaarden te genieten zonder te moeten voldoen aan de strenge participatievoorwaarden.
Een DBI-bevek is een bevek die voldoet aan volgende voorwaarden:
  • de bevek belegt uitsluitend in aandelen;
  • de statuten van de bevek voorzien in de verplichting tot doorstorting aan de aandeelhouders van minstens 90% van de door haar geïnde dividenden en gerealiseerde meerwaarden, na aftrek van bezoldigingen, commissies en andere kosten;
  • de bevek moet aan de belegger een gedetailleerd overzicht bezorgen van uitgekeerde inkomsten om het bedrag te identificeren dat in aanmerking komt voor DBI-aftrek. De DBI-aftrek kan immers slechts worden toegepast indien en in de mate dat de inkomsten van de beleggingsvennootschap zelf “goede inkomsten” zijn (d.w.z. de inkomsten voortkomen van vennootschappen onderworpen aan een normaal belastingregime). De gedetailleerd overzicht zal duidelijk maken ten belope van welk percentage de uitgekeerde inkomsten de DBI-aftrek kunnen genieten.
Een vennootschap die belegt in een DBI-bevek, geniet een dubbel voordeel (1). Enerzijds komen de dividenden uitgekeerd door de bevek in aanmerking voor DBI-aftrek. Anderzijds, indien de vennootschap een meerwaarde realiseert naar aanleiding van de verkoop van aandelen van de DBI-bevek, dan wordt die meerwaarde eveneens vrijgesteld van belasting.
Expertise van Degroof Petercam
De DBI-bevek kan met andere woorden een interessant alternatief zijn voor een belegging via individuele aandelen in uw vennootschap. Naast het voordeel van diversificatie is deze beleggingsvorm fiscaal interessant, omdat hij toelaat een vrijstelling te genieten voor “goede” dividenden en meerwaarden zonder te moeten voldoen aan de zeer strenge participatievoorwaarde.
Degroof Petercam heeft verschillende DBI-beveks in zijn aanbod.
Indien u geïnteresseerd bent in de DBI-bevek of meer informatie wenst over oplossingen voor de beleggingen van uw vennootschap, aarzel dan niet om contact te bespreken met uw gebruikelijke contactpersoon.
(1) Let op, beleggen in een DBI-bevek heeft een negatieve impact op de aftrek voor risicokapitaal (notionele interest)
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Cookie policyEen cookie is een kleine verzameling van gegevens die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt van onze website. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.
Voorkeuren voor cookies
Ik ga akkoord