Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

De meldingsplicht voor de taks op effectenrekeningen en de dividendvrijstelling in uw aangifte personenbelasting

Door Tom Engelen - Estate Planner
U heeft de plicht jaarlijks een aangifte personenbelasting in te dienen. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) kan dat online of via een papieren aangifte. In het eerste geval heeft u de tijd tot 16 juli 2020, in het tweede geval dient u de aangifte in vóór 30 juni 2020.
In dit verband leek het ons nuttig om enerzijds de meldingsplicht omtrent de taks op effectenrekeningen in herinnering te brengen en anderzijds toelichting te geven omtrent de mogelijkheid om bepaalde ontvangen dividenden vrij te stellen van belasting.
De andere aspecten van de aangifte personenbelasting komen niet aan bod in deze bijdrage, daarvoor kan u beroep doen op gespecialiseerde literatuur of uw accountant.

De meldingsplicht voor de taks op effectenrekeningen in uw aangifte personenbelasting

De Wet van 7 februari 2018 heeft de taks op effectenrekeningen ingevoerd. Voor meer informatie omtrent de effectentaks verwijzen wij u door naar een eerder artikel verschenen op onze blog.
Voormelde Wet werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof ingevolge een arrest van 17 oktober 2019. Deze vernietiging geldt enkel voor de toekomst.
Met het oog op de controle van de correcte inning van de effectentaks moet de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting het bestaan van meerdere effectenrekeningen vermelden waarvan hij titularis of mede-titularis is.
Deze meldingsplicht geldt nog steeds voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ondanks vernietiging van de effectentaks door het Grondwettelijk Hof. Zoals hiervoor vermeld werd de effectentaks vernietigd voor de toekomst (maar niet voor het verleden d.w.z. de effectentaks die verschuldigd was voor de referteperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019).
Deze verplichting tot melding rust zowel op de vruchtgebruiker als op de naakte eigenaar van de effectenrekening en gebeurt in rubriek E van vak XIII van de aangifte (door het vakje naast code 1072-92 en/of het vakje naast code 2072-62 aan te kruisen of niet).
Rubriek E
De titularis moet vermelden dat hij titularis geweest is van meer dan één effectenrekening ongeacht of deze in België of in het buitenland werden geopend. Het feit dat men titularis is geweest van slechts één effectenrekening (in België of in het buitenland) moet dus niet worden gemeld. Een effectenrekening wordt in het wetboek van diverse rechten en taksen gedefinieerd als een rekening waarop één of meer belastbare financiële instrumenten zijn ingeschreven.
De vermeldingsplicht rust op de belastingplichtige en geldt onafhankelijk of de effectentaks werd ingehouden. Het is ook van geen belang of de desbetreffende effectenrekeningen de drempel van 500.000 euro al dan niet overschrijden: ook als dat niet het geval is, moet hun bestaan worden gemeld in de aangifte personenbelasting.
Voor alle duidelijkheid, deze meldingsplicht staat los van de verplichting tot aangifte van ‘
rekeningen in het buitenland’, waarvan de belastingplichtige titularis is geweest. Deze aangifte gebeurt onder code 1075-89:
Rubriek A
In geval een belastingplichtige titularis is van een rekening in het buitenland, alsook van een rekening bij een Belgische financiële instelling, zullen zowel de code 1075-89, als de code 1072-92 / 2072-62 dienen te worden aangevinkt.
Voor de volledigheid geven wij nog mee dat voor de titularissen die niet hebben geopteerd voor de bevrijdende inhouding van de taks op effectenrekeningen en waarvan het drempelbedrag van 500.000 euro werd bereikt, verplicht zullen zijn om een aangifte in te dienen en de taks op effectenrekeningen tijdig te voldoen.
Zij dienen een aangifte in te dienen, uiterlijk op de laatste dag voor indiening van de aangifte in de personenbelasting. De taks zal uiterlijk op 31 augustus van dit jaar betaald moeten worden door overschrijving op de rekening van het bevoegde kantoor met vermelding van de heffingsbasis.

Vrijstelling van roerende voorheffing voor dividenden op aandelen in uw aangifte personenbelasting

In het kader van de activering van het spaargeld, werd er eind 2017 een vrijstelling van belasting ingevoerd voor ontvangen dividenden. Voor dividenden toegekend of betaalbaar gesteld in het inkomstenjaar 2019, kan de eerste schijf van 800 euro aan ontvangen dividenden worden vrijgesteld van belasting. In de praktijk kan dit een belastingbesparing opleveren tot 240 euro (nl. 30% van 800 euro).
De vrijstelling geldt voor dividenden van aandelen. Dividenden ontvangen van instellingen voor collectieve belegging (BEVEK, SICAV, gemeenschappelijke beleggingsfondsen, enz.) komen niet in aanmerking.
De vrijstelling geldt per inkomstenjaar en per persoon. Voor gehuwden en wettelijke samenwoners betekent dit dus dat elke partner kan genieten van deze vrijstelling.
Hoe kan u genieten van deze vrijstelling?
Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegekend. Bij de uitbetaling van de dividenden zal er dus in principe op het volledige bedrag van het dividend roerende voorheffing (30%, behoudens uitzonderingen) worden ingehouden.
De teveel betaalde roerende voorheffing (nl. 30% op 800 euro = 240 euro) zal daarom moeten teruggevraagd worden in uw aangifte personenbelasting voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020). Vennootschappen kunnen dus niet genieten van deze vrijstelling.
Concreet vult u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in onder code 1437/2437 van uw aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018). Deze code is terug te vinden in het vak VII. ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’ – rubriek A. ‘Inkomsten van kapitalen vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten’ – punt b) ‘verrekenbare roerende voorheffing ingehouden op dividenden die (voor maximaal 800 euro) van de personenbelasting zijn vrijgesteld’.
Vak VII
De ingehouden roerende voorheffing, die u in code 1437/2437 vermeldt, bedraagt maximaal 240 euro voor huidig aanslagjaar. Het bedrag van de ontvangen dividenden moet u dus niet opnemen in de aangifte personenbelasting. U hoeft evenmin een bewijsstuk van de ontvangen dividenden bij de aangifte te voegen. U moet de bewijsstukken wel ter beschikking houden van de fiscale administratie.
Om te bepalen hoeveel dividenden u ontvangen heeft en hoeveel roerende voorheffing werd ingehouden, kunt u gebruik maken van de inkomstenstaat die Degroof Petercam u elk jaar bezorgt.

De aangifte online indienen gebeurt via de website www.myminfin.be.Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
All rights reserved 2021, Degroof Petercam